Warunki Korzystania

(Ostatnia aktualizacja 5 października 2023)

1. Witryna

1.1 Wyrażenie zgody na Warunki Korzystania

Korzystanie z witryny jest uzależnione od wyrażenia zgody na niniejsze Warunki Korzystania i Politykę Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny uważane będzie za wyrażenie zgody na niniejsze Warunki Korzystania i Politykę Prywatności, niezależnie od tego, czy użytkownik zarejestruje się w charakterze członka. Niniejsze Warunki Korzystania i Polityka Prywatności mogą zostać zmienione w dowolnym czasie. W takim przypadku w witrynie zostanie opublikowana zmieniona wersja Warunków Korzystania i Polityki Prywatności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne zapoznawanie się z Warunkami Korzystania i Polityką Prywatności. Jeśli użytkownik jest członkiem witryny, a zmiany Warunków Korzystania i Polityki Prywatności są istotne, dołożone zostaną wszelkie starania, aby bezpośrednio powiadomić użytkownika o tych zmianach.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki Korzystania, korzystanie przez niego z witryny jest zabronione.

1.2 Warunki Korzystania uzależnione od miejsca zamieszkania

(a) Jeżeli użytkownik zamieszkuje w Państwie Członkowskim UE, zastosowanie mają pkt 16.7 i pkt 18.8(a) (nie stosuje się natomiast pkt 18.8(b)).
(b) Jeżeli użytkownik zamieszkuje w państwie innym niż Państwo Członkowskie UE, zastosowanie ma pkt 18.8(b) (nie stosuje się natomiast pkt 18.8(a)).
(c) Jeżeli użytkownik zamieszkuje w jednym z następujących stanów USA, zastosowanie ma pkt 16.3(a): Arizona, Kalifornia, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, Nowy Jork, Karolina Północna, Ohio lub Wisconsin.
(d) Jeżeli użytkownik zamieszkuje w jednym z następujących stanów USA, zastosowanie ma pkt 16.3(b): Kalifornia, Illinois, Nowy Jork lub Ohio.

1.3 Umowa z użytkownikiem

Niniejsze Warunki Korzystania stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a Spółką („Spółka") w zakresie korzystania przez użytkownika z Serwisu i Witryny („Umowa").

1.4 Kontakt

Niniejsza witryna jest prowadzona przez Cupid Media Pty Ltd, która jest spółką kapitałową zarejestrowaną w Australii. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku VAT Unii Europejskiej w ramach procedury szczególnej dla usług świadczonych drogą elektroniczną (VoeS) w odniesieniu do przedsiębiorstw spoza UE. Użytkownik może skontaktować się ze Spółką w dowolny z następujących sposobów:

Internetowy formularz pomocy: Kliknij tutaj (najszybsza możliwość uzyskania pomocy)

E‐mail: team@EuroCupid

Telefon: +61 7 5571 1181

Numer faksu: +61 7 3103 4000

Adres pocztowy: EuroCupid, PO Box 795, Southport BC, QLD 4215, Australia

Aby skontaktować się ze Spółką w sprawach związanych z prywatnością lub w sprawie pytań dotyczących zbierania i wykorzystywania danych osobowych, należy zapoznać się z Polityką Prywatności.

W przypadku użytkownika zamieszkującego w Unii Europejskiej przedstawicielem Spółki ds. ochrony danych na tym obszarze jest VeraSafe. Oprócz kontaktu ze Spółką przy pomocy powyższych danych użytkownik może zwracać się do VeraSafe w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Aby złożyć takie zapytanie, należy skontaktować się z VeraSafe za pomocą poniższego formularza: https://www.verasafe.com/privacy‐ services/contact‐article‐27‐representative.

Ponadto z VeraSafe można skontaktować się, korzystając z poniższych adresów:

Imię i nazwisko: Matthew Joseph
Adres: Zahradníčkova, 1220/20A, Praha 15000, Czech Republic; lub

Nazwa: VeraSafe Ireland Ltd
Adres: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irlandia.

2. Członkostwo

2.1 Osoby uprawnione

Warunkiem korzystania z niniejszej Witryny oraz rejestracji jako członek Serwisu jest ukończenie 18 roku życia. Poprzez korzystanie z Witryny użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony i posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, a także oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że będzie przestrzegał wszystkich Warunków Korzystania.

2.2 Zawarcie umowy

Poprzez rejestrację jako członek użytkownik zawiera ze Spółką umowę dotyczącą Witryny, która może być odpłatna lub nieodpłatna. Możliwe jest rozszerzenie subskrypcji. Wymagany będzie wybór określonych funkcjonalności i warunków umowy, a także sposobu płatności. Klikając przycisk „Dokonaj Płatności" na końcowym etapie procesu rozszerzania subskrypcji, użytkownik zawiera wiążącą umowę w zakresie wybranego przez siebie wariantu rozszerzenia subskrypcji po podanej cenie.

2.3 Członkostwo

(a) Użytkownik może zostać członkiem Serwisu nieodpłatnie. Nieodpłatne członkostwo uprawnia do korzystania jedynie z niektórych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności, użytkownik musi uzyskać płatną subskrypcję. W związku z powyższym korzystanie z dodatkowych usług przez użytkownika jest uzależnione od uiszczenia stosownych opłat.
(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu ochrony innych użytkowników tej strony nie może on ubiegać się o uzyskanie ani uzyskać członkostwa, jeśli został uznany winnym występku ściganego z oskarżenia publicznego lub zbrodni. Poprzez ubieganie się o członkostwo użytkownik zapewnia i oświadcza, że nie został uznany winnym występku ściganego z oskarżenia publicznego lub zbrodni, ani nie obejmuje go obowiązek rejestracji jako przestępcy seksualnego w jakimkolwiek organie państwowym.
(c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obecnie Spółka nie prowadzi rutynowej weryfikacji użytkowników, ich karalności, ani informacji przez nich podanych. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji i procedury sprawdzającej wobec wszystkich użytkowników w celu potwierdzenia, że ich zapewnienia i oświadczenia są zgodne z prawdą. Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzenie takiej procedury sprawdzającej przez Spółkę, a Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania członkostwa i/lub wypowiedzenia członkostwa, jeśli którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń użytkownika okaże się niezgodne z prawdą.

(d) W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego Serwisu, oraz od potrzeb i preferencji użytkownika, w celu zapewnienia mu możliwości optymalnego dopasowania, możemy zarejestrować go w naszych zaprzyjaźnionych serwisach obsługiwanych przez Spółkę lub jej spółki stowarzyszone („Zaprzyjaźnione Serwisy"). Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe od tych Zaprzyjaźnionych Serwisów w zależności od ustawień swojego profilu i naszego algorytmu dopasowania. Aby nie otrzymywać korespondencji od Zaprzyjaźnionych Serwisów, użytkownik może kliknąć w link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole każdej wiadomości e‐mail, skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta (patrz punkt 1.4 powyżej lub na naszej stronie internetowej) lub zmienić ustawienia w swoim profilu w danym Serwisie Linkowanym.

2.4 Plany subskrypcji i opłaty

Plany subskrypcji i związane z nimi opłaty znajdują się na stronie „Rozszerzenie planu członkostwa". Opłaty subskrypcyjne mogą ulegać zmianom, które są publikowane na wskazanej powyżej stronie Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą istnieć rozbieżności w opłatach subskrypcyjnych pomiędzy różnymi obszarami prawnymi, co jest uzasadnione wysokością kosztów i odmiennymi warunkami gospodarczymi na tych obszarach.

2.5 Bezpłatne okresy próbne i inne promocje

Każdy bezpłatny okres próbny lub inna promocja umożliwiająca nieodpłatny dostęp do Usług Płatnych winny być wykorzystywane w określonym dla nich terminie.

2.6 Płatność

(a) Pomimo tego, że niektóre Usługi są dostępne nieodpłatnie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi Płatne dostępne są tylko dla Członków z ważną subskrypcją lub, w pozostałych przypadkach, za uiszczeniem opłaty. Na stronie „Rozszerzenie planu członkostwa" podane są ceny subskrypcji i okresy, na które można ją wykupić, a także metody płatności. Ceny określone są w walucie podanej na stronie „Rozszerzenie planu członkostwa" i zawierają wszystkie należne podatki, chyba że zaznaczono inaczej.
(b) Członkostwo użytkownika podlega automatycznemu przedłużeniu. Użytkownik może zrezygnować z automatycznego przedłużenia subskrypcji w każdej chwili. Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji, zostanie ona automatycznie przedłużona na podane okresy. Użytkownik może anulować automatyczne przedłużenie subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami w dziale Pomocy witryny.
(c) W przypadku, gdy w planie subskrypcji wybranym przez użytkownika zastosowanie ma mechanizm powtarzalnych rozliczeń opłat subskrypcyjnych, użytkownik niniejszym upoważnia Spółkę do regularnego pobierania tych opłat (w uzasadnionym okresie czasu). W tym przypadku Spółka zaprzestanie poboru opłat po otrzymaniu pisemnego oświadczenia użytkownika o odwołaniu takiego upoważnienia. Żadne takie oświadczenie nie wpływa na opłaty pobrane przez Spółkę do chwili, kiedy w sposób uzasadniony działała na podstawie wcześniej udzielonego upoważnienia. W każdym przypadku należy podać aktualne, kompletne i dokładne informacje umożliwiające prawidłowy pobór opłat subskrypcyjnych, a informacje te winny być regularnie aktualizowane.
(d) W każdej chwili Spółka może zmienić cenę subskrypcji. Nowa stawka ma zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik ubiega się o nową subskrypcję (niezależnie od tego, czy jest to jego pierwsza subskrypcja) po tym, jak na Stronie umieszczone zostały informacje na temat zmiany. Automatyczne przedłużenie istniejącej subskrypcji następuje po dotychczasowej cenie.
(e) W przypadku podejrzanych zachowań związanych z płatnością Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wstrzymania płatności za pomocą karty kredytowej użytkownika i/lub do skontaktowania się z użytkownikiem, jego bankiem lub inną stosowną osobą trzecią, aby poinformować o takich nietypowych zachowaniach i/lub uzyskać dodatkowe informacje.

2.7 Warunki Korzystania z usług płatniczych

Podczas korzystania z usług płatniczych osób trzecich użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Warunki Korzystania z tych usług płatniczych i ich przestrzegać.

2.8 Warunki członkostwa Gold i Platinum oraz Monety

Należy pamiętać, że użytkownicy posiadający płatną subskrypcję dzielą się na członków Gold, Platinum i Diamond, przy czym tylko użytkownicy Platinum i Diamond mogą uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych dopasowań, tłumaczenia wiadomości i dwukrotnie większego widoku profilu w wynikach wyszukiwania, a tylko użytkownicy Diamond mogą uzyskać dostęp do priorytetyzacji wiadomości, priorytetowego wsparcia i wyróżniania swojego profilu w wynikach wyszukiwania.

Monety wykorzystywane są do płacenia za Płatne Usługi, takie jak wysyłanie wirtualnych prezentów lub komunikowanie się ze Streamerami.

Koszt Płatnych Usług w Monetach:

Usługa Monety
Wiadomość na prywatnym czacie ze Streamerem 10
Wyświetlenie zdjęcia lub wideo Streamera 150
Wysłanie zdjęcia lub wideo do Streamera 150
Wysłanie naklejki do Streamera 50
Wysłanie animowanego uśmiechu do Streamera 10
Wysłanie wirtualnego prezentu do innego użytkownika 10 ‐ 4990

Niewykorzystane Monety wygasają po 365 dniach od daty zakupu.

2.9 Bezpieczeństwo hasła

W procesie rejestracji członka użytkownik zobowiązany jest do wyboru hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór hasła, które jest trudne do odgadnięcia, i za utrzymanie go w tajemnicy, a także zobowiązuje się nie przekazywać lub odsprzedawać możliwości korzystania lub dostępu do Witryny jakimkolwiek osobom trzecim. Jeśli użytkownik ma podstawy, by sądzić, że jego konto nie jest już bezpieczne, winien natychmiast powiadomić Spółkę i niezwłocznie zmienić swoje hasło poprzez aktualizację danych konta.

2.10 Weryfikacja tożsamości

Spółka może w dowolnym czasie zwrócić się do użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji:

(a) tożsamości użytkownika;
(b) informacji podanych przez użytkownika;
(c) danych do płatności lub rozliczeń; i/lub
(d) przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania.

3. Serwis

Serwis jest internetowym serwisem informacyjnym, który ułatwia kontakty pomiędzy członkami, którzy mogą, ale nie muszą szukać znajomości lub związku. Niniejszy Serwis nie zajmuje się świadczeniem usług aranżowania płatnych lub nieodpłatnych małżeństw, ani też usług poszukiwania partnerów. Spółka nie jest zobowiązana do aranżowania kontaktów użytkownika z jakimkolwiek innym członkiem lub członkami.

4. Korzystanie z Serwisu

4.1 Korzystanie z Serwisu na własne ryzyko

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Serwisu i Witryny wyłącznie na własne ryzyko.

4.2 Prawdziwe informacje

Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się do tego, że informacje i zdjęcia, które dostarcza do Serwisu, Witryny lub Spółki, są prawdziwe pod każdym względem i nie naruszają niniejszej Umowy, ani nie wyrządzają żadnych szkód komukolwiek.

Bez uszczerbku dla powyższego użytkownik nie może przesyłać lub zamieszczać w witrynie Spółki jakichkolwiek obrazów, które zawierają:

wizerunki jakichkolwiek innych osób niż użytkownik;
nagość;
wizerunki innych obiektów, na których nie występuje użytkownik;
rysunek lub ilustrację (nawet jeśli przedstawiają użytkownika).

4.3 Informacje niemające charakteru poufnego

Użytkownik wyraża zgodę na to, że jakiekolwiek materiały lub informacje dostarczone przez użytkownika, w tym Dane Osobowe (w rozumieniu Polityki Prywatności Spółki, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu użytkownika itp.), są traktowane jako niestanowiące informacji poufnych ani prawnie zastrzeżonych i że Spółka może wykorzystywać takie materiały lub informacje bez ograniczeń, pod warunkiem, że takie wykorzystywanie, w zakresie, w jakim odnosi się do Danych Osobowych użytkownika, jest zgodne z postanowieniami Polityki Prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Spółkę materiałów lub informacji (w tym informacji profilowych, zdjęć, nagrań audio lub wideo) w celu skopiowania profilu użytkownika na inny odpowiedni serwis randkowy będący własnością Spółki i prowadzony przez nią lub będący częścią Dating Group. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie dostarczone przez niego materiały lub informacje będą dostępne do odczytu dla innych członków lub użytkowników Witryny.

4.4 Dostępność informacji poza granicami państwa

(a) Wszelkie informacje profilowe, które zostaną podane Spółce, będą publicznie widoczne na profilu użytkownika, niezależnie od lokalizacji osoby go przeglądającej. Tworząc profil, użytkownik potwierdza, że zagraniczni odbiorcy będą mogli go zobaczyć.
(b) W skali globalnej Spółka wykorzystuje do przechowywania Danych Osobowych użytkownika serwery, które mogą znajdować się w państwie innym niż państwo jego zamieszkania.
(c) W skali globalnej Spółka korzysta z usług podwykonawców, którzy mogą znajdować się w państwie innym niż państwo zamieszkania użytkownika, w celu przeprowadzenia weryfikacji osób fizycznych i ich karalności.
(d) W celu zapewnienia obsługi klienta, wykonywania prac administracyjnych, wykonywania zadań w zakresie zapobiegania oszustwom lub świadczenia usług użytkownikowi, koniecznym może okazać się udzielenie pracownikom i dostawcom Spółki (którzy lub których zasoby mogą znajdować się poza granicami państwa zamieszkania użytkownika) dostępu do Danych Osobowych użytkownika.

(e) Użytkownik w sposób wyraźny udziela zgody na przechowywanie i przekazywanie Danych Osobowych do członków i pracowników Spółki, członków Dating Group (której częścią jest Cupid Media) i osób trzecich, jak zostało to przewidziane w punktach od 4.4(a) do 4.4(d) niniejszych Warunków i w Polityce Prywatności, w przypadku, w którym tacy członkowie, pracownicy i osoby trzecie znajdują się w państwach innych niż państwo zamieszkania użytkownika, będąc w pełni świadomym ryzyka, które może być związane z takim przekazywaniem i przechowywaniem, w szczególności gdy w danym państwie nie obowiązuje taki sam lub podobny stopień ochrony jak w państwie zamieszkania użytkownika. Jakiekolwiek przekazywanie danych będzie umożliwiane przez Cupid Media zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystywanie przez Spółkę Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania w dowolnym momencie, zgodnie z procedurami określonymi w Polityce Prywatności.

4.5 Przeniesienie praw autorskich

Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki wszelkich praw autorskich do jakichkolwiek materiałów lub informacji dostarczonych przez niego Spółce w celu ich wykorzystania w ramach określonych przez niniejsze Warunki Korzystania. Użytkownikowi zabrania się publikowania, przesyłania lub w inny sposób przekazywania jakichkolwiek materiałów lub informacji, do których prawa autorskie przysługują innej osobie lub podmiotowi, a ponadto użytkownik zapewnia, że wszystkie dostarczone materiały i informacje są jego oryginalnym wytworem i nie pochodzą od jakiejkolwiek osoby trzeciej.

4.6 Zgodny z prawem dostęp

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby jego dostęp do Witryny i korzystanie z Serwisu nie były niezgodne z prawem lub zakazane przepisami prawa, które go obowiązują. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich działań z wszelkimi obowiązującym przepisami prawa.

4.7 Zagrożenie wirusami

Użytkownik zobowiązany jest podejmować własne środki ostrożności, aby zapewnić, że proces uzyskiwania dostępu do Witryny nie naraża go na zagrożenie wirusami, złośliwym kodem lub innymi formami ingerencji, które mogą uszkodzić własny system komputerowy użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości Spółka nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek ingerencje lub uszkodzenia komputera użytkownika powstałe w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, Witryny lub jakiejkolwiek Witryny Linkowanej.

4.8 Zawartość profilu

(a) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość swojego profilu, wiadomości, nagrań wideo i audio, a także innych materiałów, które użytkownik może umieścić w Serwisie lub przesłać innym użytkownikom Serwisu.
(b) Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać ani nie publikować na swoim profilu lub w Witrynie żadnych treści, które:

(i) są obelżywe, obsceniczne, wulgarne, skoncentrowane na aspektach seksualnych, o charakterze groźby lub nękania, obraźliwe pod względem rasowym, niewłaściwe lub w inny sposób nieodpowiednie, co Spółka oceni według własnego uznania; lub
(ii) przedstawiają, opisują, identyfikują jakąkolwiek inną osobę niż użytkownik lub nawiązują do takiej osoby.

4.9 Relacje z innymi członkami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi członkami Serwisu.

4.10 Zobowiązanie do powstrzymywania się od określonych działań

Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że:

(a) nie będzie ujawniać żadnych informacji dostarczonych mu za pośrednictwem Serwisu jakimkolwiek osobom bez uprzedniej zgody osoby, która dostarczyła te informacje;
(b) nie będzie korzystać z Serwisu w celu podejmowania jakichkolwiek form nękania lub obraźliwego zachowania, w tym między innymi rozpowszechniania wszelkich materiałów obelżywych, o charakterze groźby lub nękania, wulgarnych, obscenicznych, o charakterze zniesławienia zarówno w formie utrwalonej, jak i nieutrwalonej, niestosownych i/lub obraźliwych pod względem seksualnym lub rasowym, a także wszelkich materiałów niezgodnych z prawem lub jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawa innej osoby (w tym między innymi prawa własności intelektualnej i prawo do prywatności);
(c) nie będzie korzystać z Serwisu w celu udziału w grupowych praktykach seksualnych, a także w celu pozyskiwania kontaktów z zamiarem odbywania stosunków pozamałżeńskich lub nawiązywania relacji pozamałżeńskich, ani też w celu namawiania do prostytucji lub czynności, które mogą być niezgodne z prawem w państwie zamieszkania użytkownika, lub do udziału w prostytucji i takich czynnościach;
(d) nie będzie podszywać się pod jakąkolwiek osobę ani podawać nieprawdziwych informacji co do swojego wieku, stanu cywilnego, ani też zamieszczać w swoim profilu informacji, które są fałszywe lub wprowadzające w błąd w jakikolwiek sposób;
(e) nie będzie wyszukiwać lub gromadzić adresów e‐mail lub innych danych kontaktowych innych użytkowników pochodzących z Serwisu za pomocą środków elektronicznych lub innych, ani wykorzystywać usług wysyłania spamu, łańcuszków internetowych, wiadomości śmieciowych, ani też uczestniczyć w jakimkolwiek masowym rozsyłaniu niezamówionych wiadomości e‐mail;
(f) nie będzie korzystać z Serwisu lub Witryny w jakichkolwiek nieuprawnionych celach komercyjnych;
(g) nie będzie pozyskiwać lub próbować pozyskiwać jakichkolwiek środków pieniężnych, danych kont bankowych lub kart kredytowych lub poufnych informacji finansowych od żadnych członków lub innych użytkowników Serwisu lub Witryny;
(h) nie będzie przesyłać środków pieniężnych lub udzielać informacji finansowych jakiejkolwiek osobie, z którą porozumiewał się lub spotkał się za pośrednictwem Witryny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (finansowe lub inne) poniesione przez użytkownika w wyniku takiego zachowania. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszelkie przypadki, w których ktokolwiek próbuje pozyskać środki pieniężne lub informacje finansowe, kontaktując się z działem obsługi klienta lub korzystając z funkcji „zgłoś nadużycie" na profilu członka;
(i) nie będzie pozyskiwać ani podejmować prób pozyskiwania haseł od innych członków;
(j) nie będzie wykorzystywać Serwisu do dystrybucji, promocji lub publikacji w inny sposób jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym lub zmierzających do pozyskania środków finansowych, produktów lub usług;
(k) nie będzie nękać innych, kontynuując próby kontaktu z osobami, które wyraźnie poprosiły użytkownika, aby przerwać komunikację;
(l) nie będzie umieszczać lub przekazywać materiałów zawierających wirusy lub inne kody, pliki lub programy, które są przeznaczone do ograniczenia lub zniweczenia funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania komputerowego;
(m) nie będzie umieszczać lub przekazywać w jakikolwiek sposób w opublikowanych informacjach wszelkich danych kontaktowych, w tym między innymi adresów e‐ mail, numerów telefonów, adresów pocztowych, identyfikatorów komunikatorów internetowych, nazw użytkowników Facebook, adresów URL lub pełnych imion i nazwisk;
(n) nie będzie korzystać z botów podszywających się pod człowieka lub botów automatycznych w celu logowania się do Serwisu;
(o) podczas telefonicznej rozmowy z pracownikami obsługi klienta Spółki lub komunikując się z nimi za pomocą wszelkich innych środków, nie będzie zachowywać się w sposób obelżywy, obsceniczny, wulgarny, obraźliwy, w tym pod względem rasowym, lub w sposób mający podtekst seksualny bądź charakter nękania lub groźby („Niewłaściwe Zachowanie"). Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku podjęcia przez niego Niewłaściwego Zachowania, co Spółka stwierdzi według własnego uznania, Spółka jest uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia jego członkostwa, a użytkownik nie ma prawa do zwrotu jakichkolwiek płatności subskrypcyjnych, które Spółka od niego otrzymała;
(p) użytkownik ukończył 18 rok życia. Wszyscy członkowie naszych witryn muszą mieć ukończone 18 lat. Spółka prowadzi politykę zerowej tolerancji dla wszelkich prób jakichkolwiek form kontaktów cyberseksualnych, komunikacji o charakterze seksualnym lub kontaktów seksualnych z małoletnimi podejmowanych przez użytkowników. Po otrzymaniu informacji o jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub niewłaściwym kontakcie z małoletnim Spółka może powiadomić o tym odpowiedni Organ Ochrony Porządku Publicznego.

4.11 Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

(a) Spółka szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli użytkownik zauważy, że w Witrynie zamieszczono treści, co do których podejrzewa, że należą do niego lub osoby trzeciej, a treści te zamieszczono w formie, która narusza lub wydaje się naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej użytkownika, lub prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, użytkownik może przesłać Spółce zawiadomienie w tej sprawie, podając następujące informacje:

(i) Dane kontaktowe użytkownika, w tym adres, numer telefonu i adres e‐ mail;
(ii) Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
(iii) Opis dzieła lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, do którego prawa zostały naruszone lub istnieje podejrzenie ich naruszenia;
(iv) Nazwę witryny, na której znajduje się materiał, co do którego występuje podejrzenie naruszenia;
(v) Opis tego, gdzie w Witrynie znajduje się materiał, co do którego występuje podejrzenie naruszenia;
(vi) Oświadczenie użytkownika, które:
(A) wyraża jego przekonanie w dobrej wierze, że kwestionowane wykorzystanie treści dokonane jest bez upoważnienia właściciela praw autorskich, agenta lub bez podstawy prawnej;
(B) stwierdza, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe i podane w dobrej wierze, i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej lub jest uprawniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

Zawiadomienia mogą być wysyłane na adres:
EuroCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
E‐mail: copyright@EuroCupid

4.12 Wykorzystywanie obrazów

Niezależnie od postanowień pkt 4.5, dostarczając Spółce wszelkie zdjęcia, materiały, informacje lub treści, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Spółka może:

(a) powielać, używać, kopiować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać i wykorzystywać takie materiały, informacje lub treści;
(b) tworzyć opracowania takich materiałów, informacji i treści, a także włączać je w skład innych dzieł lub mediów; oraz
(c) udzielać licencji innym osobom na te same prawa, jakie zostały przyznane Spółce w pkt 4.12(a) i 4.12(b) powyżej, a użytkownik wyraża zgodę na wszelkie takie zastosowania, w tym między innymi dla dowolnych celów promocyjnych lub komercyjnych. Użytkownik zapewnia również, że jest uprawniony do udzielenia zgody, o której mowa w niniejszym punkcie.

4.13 Usługi aranżacji małżeństw „mail order bride"

Niniejsza Witryna w żadnym stopniu nie zajmuje się wspieraniem, pozyskiwaniem, promocją lub świadczeniem usług aranżacji małżeństw typu „mail order bride" dla jej użytkowników, ani też nie może być w żaden sposób wykorzystywana do takich celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obszar prawny, na którym zamieszkuje, może zakazywać reklamowania usług aranżacji małżeństw lub pozyskiwania osób do wejścia w związek małżeński.

W przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na Filipinach, Białorusi lub jakimkolwiek innym obszarze prawnym, gdzie usługi aranżacji małżeństw są zakazane w stosunku do jego mieszkańców, użytkownik niniejszym zapewnia, oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu lub Witryny w jakimkolwiek celu sprzecznym z przepisami zakazującymi aranżacji małżeństw. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby nie naruszał żadnego zakazu związanego z aranżacją małżeństw, a ponadto niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przejęcie odpowiedzialności zastrzeżone w pkt 17 ma zastosowanie do naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa zakazujących aranżacji małżeństw.

4.14 Ograniczenia terytorialne

Z Serwisu Witryny i/lub aplikacji mobilnej nie mogą korzystać:
(i)mieszkańcy Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii, Białorusi, Rosji, terytoriów okupowanych przez Rosję, ani żadnego innego kraju, na który Stany Zjednoczone i/lub Unia Europejska nałożyły embargo na towary; lub
(ii)osoby, które znalazły się na liście wskazanych obywateli („Specially Designated Nationals") Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w tabeli zakazu zamówień („Table of Deny Orders") Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.
Korzystając z Serwisu Witryny lub aplikacji mobilnej użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie przebywa w żadnym z tych krajów, nie jest kontrolowany przez żaden z tych krajów, nie jest obywatelem ani mieszkańcem żadnego z tych krajów, ani nie znajduje się na żadnej z tych list.

5. Informacje

5.1 Monitorowanie informacji

Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich profilów, wiadomości, czatu, wiadomości wysyłanych przy pomocy komunikatorów internetowych, nagrań audio i wideo, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami niniejszych Warunków Korzystania. Aby zapewnić najwyższy poziom obsługi i maksymalnie bezpieczne środowisko internetowe dla swoich klientów, Spółka korzysta z usług jednej lub więcej osób trzecich w celu zapewnienia klientom funkcji w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga zbierania pewnych danych z komputera użytkownika lub innego urządzenia, za pomocą którego użytkownik łączy się z witrynami Spółki, które to dane nie stanowią danych osobowych. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się na zbieranie pewnych danych niestanowiących danych osobowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez zewnętrznych dostawców usług bezpieczeństwa, które będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego dla użytkownika. Mimo że nie są zbierane żadne dane osobowe, Spółka zapewnia, by wszelkie osoby trzecie, którym zleca usługi bezpieczeństwa, spełniały najwyższe standardy ochrony danych i prywatności.

5.2 Edycja informacji

Pomimo iż Spółka nie przegląda i nie jest w stanie przeglądać wszystkich wiadomości lub innych materiałów umieszczonych lub przesłanych przez członków Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych wiadomości lub materiałów, Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub edycji wiadomości lub materiałów (w tym profili, wiadomości, nagrań audio i wideo), które, według własnego uznania, uważa za naruszające niniejsze Warunki Korzystania lub w inny sposób nie do przyjęcia, przy czym takie usuwanie, przenoszenie lub edycja nie stanowią jej obowiązku.

5.3 Bezpieczeństwo informacji

Niestety nie jest możliwe zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa jakiejkolwiek transmisji danych przez Internet. Podczas gdy Spółka stara się chronić takie informacje, nie gwarantuje i nie może zapewnić bezpieczeństwa każdej informacji, która jest przesyłana Spółce przez użytkownika lub którą Spółka przesyła do uprawnionych osób trzecich zgodnie z Polityką Prywatności. W związku z powyższym użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że przekazywanie wszelkich informacji Spółce odbywa się na jego własne ryzyko.

Ponadto użytkownik w sposób wyraźny udziela zgody na przekazywanie swoich Danych Osobowych uprawnionym osobom trzecim, zarówno z, jak i spoza obszaru prawnego, na którym zamieszkuje, będąc w pełni świadomym zagrożeń z tym związanych, zwłaszcza gdy na takich obszarach prawnych nie obowiązuje taki sam lub podobny stopień ochrony jak w państwie zamieszkania użytkownika. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystywanie przez Spółkę Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania w dowolnym momencie, zgodnie z procedurami określonymi w Polityce Prywatności.

Niezależnie od powyższego, z chwilą otrzymania informacji przesłanych przez użytkownika Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa takich informacji.

6. Ograniczenie korzystania

Jeśli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny wyłącznie dla swojego osobistego użytku. Firmom, grupom, organizacjom i spółkom zabrania się rejestracji w charakterze członków. Użytkownik ma prawo do wydruku kopii wszelkich informacji zawartych w Witrynie do użytku osobistego, o ile drukowanie nie jest wyraźnie zabronione.

7. Marketing bezpośredni

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka może wykorzystywać i ujawniać zbierane o użytkowniku Dane Osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystywanie przez Spółkę Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania w dowolnym momencie, zgodnie z procedurami określonymi w Polityce Prywatności.

8. Komunikacja z użytkownikiem

Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikowi wiadomości e‐mail o zmianach i dodatkach w Serwisie lub jakichkolwiek produktach i usługach Spółki i przedsiębiorstw z nią stowarzyszonych.

9. Reklamy

9.1 Wyłączna odpowiedzialność

Odpowiedzialność za treść reklam (jeśli występują) w Witrynie (w tym odnośniki do własnych witryn reklamodawców) spoczywa wyłącznie na reklamodawcach. Umieszczenie takich reklam nie stanowi rekomendacji lub aprobaty Spółki dla produktu lub usługi reklamodawcy. Każdy reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia złożone w związku z jego reklamą.

10. Własność intelektualna

Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i uprawnienia do Serwisu i Witryny oraz związane z nimi prawa własności intelektualnej, a także wszelkie prawa, których w sposób wyraźny nie przyznała innym podmiotom.

10.1 Prawa autorskie

Prawa autorskie do Serwisu i Witryny (w tym tekst, grafika, loga, ikony, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie) są własnością Spółki lub Spółka jest ich licencjobiorcą. Z wyjątkiem celów określonych w australijskiej ustawie federalnej o prawie autorskim z 1968 r. [Copyright Act 1968 (Cth)] i podobnych przepisach prawa obowiązujących w lokalizacji użytkownika, i z wyłączeniem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Warunki Korzystania, użytkownik nie może w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób:

(a) adaptować, powielać, przechowywać, rozpowszechnić, drukować, wyświetlać, wykonywać, publikować lub tworzyć opracowań jakiejkolwiek części Serwisu lub Witryny; ani
(b) Wprowadzać Do Obrotu jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych z dowolnej części Serwisu lub Witryny;

bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

10.2 Znaki towarowe

Jeśli nie zaznaczono inaczej, każdy znak słowno‐graficzny, do którego dołączony jest symbol ™ lub ®, stanowi zarejestrowany znak towarowy. Jeśli użytkownik wykorzystuje jakiekolwiek znaki towarowe należące do Spółki w odniesieniu do jej działalności, produktów lub usług, musi on umieścić stwierdzenie wskazujące na przynależność znaku towarowego do Spółki. Użytkownikowi nie wolno korzystać ze znaków towarowych Spółki:

(a) we własnych znakach towarowych lub jako całość własnego znaku towarowego bądź jego część;
(b) w związku z działalnością, produktami lub usługami podmiotów innych niż Spółka;
(c) w sposób mylący, wprowadzający w błąd lub mający na celu oszukanie innych osób; lub
(d) w sposób, który dyskredytuje Spółkę lub jej informacje, produkty lub usługi (w tym między innymi Serwis i Witrynę).

11. Witryny Linkowane

11. 1 Linki podawane wyłącznie dla wygody

Witryna może zawierać odnośniki do innych witryn („Witryny Linkowane"). Takie odnośniki podawane są wyłącznie dla wygody, mogą nie być aktualizowane, a także mogą zostać usunięte. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki w zakresie prywatności związane z Witrynami Linkowanymi.

11.2 Nieudzielanie rekomendacji Witrynom Linkowanym

Odnośniki do Witryn Linkowanych nie powinny być interpretowane jako poparcie, aprobata lub rekomendacja Spółki dla właścicieli lub operatorów Witryn Linkowanych, ani żadnych informacji, grafik, materiałów, produktów lub usług, o których mowa lub zawartych w Witrynach Linkowanych, o ile nie postanowiono inaczej lub w zakresie, w jakim nie postanowiono inaczej. Przed skorzystaniem z Witryny Linkowanej zachęcamy do zapoznania się z jej warunkami korzystania i polityką prywatności.

12. Polityka Prywatności

Spółka zobowiązuje się przestrzegać postanowień Polityki Prywatności, która znajduje się w Witrynie i która może być zmieniana w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującym prawem i działaniami Spółki.

Użytkownik udziela wyraźnej zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich Danych Osobowych w sposób określony w Polityce Prywatności i do celów w niej określonych. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystywanie przez Spółkę Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania w dowolnym momencie, zgodnie z procedurami określonymi w Polityce Prywatności.

Cupid Media nie sprzedaje Danych Osobowych żadnym stronom trzecim, ani nie udostępnia Danych Osobowych stronom trzecim do celów gospodarczych (chyba że ten cel gospodarczy został wyszczególniony w Polityce Prywatności Spółki). Cupid Media udostępnia Dane Osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług dla Spółki w okolicznościach określonych w Polityce Prywatności, a także innym członkom Dating Group oferującym serwisy randkowe w czasie i w sposób określony w Polityce Prywatności Spółki.

13. Sprzedaż Witryny lub praw do świadczenia Usług

Użytkownik udziela wyraźnej zgody na to, że jeśli Spółka sprzeda Witrynę, prawa do świadczenia Usług lub swoje przedsiębiorstwo (lub jakąkolwiek jego część), lub jeśli nastąpi przejęcie kontroli nad Spółką przez inny podmiot, Spółka może ujawnić Dane Osobowe, Dane Osobowe Szczególnej Kategorii oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik przesyła do Witryny lub Usług (w tym zdjęcia i profil publiczny użytkownika), przenieść do nich prawa lub w inny sposób przekazać je nabywcy, nowemu podmiotowi kontrolującemu bądź osobie fizycznej dla celów świadczenia Usług użytkownikowi i kierowanego do niego marketingu bezpośredniego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i udziela wyraźnej zgody na to, że nowy nabywca lub nowy podmiot kontrolujący lub osoba fizyczna mogą znajdować się w państwie innym niż państwo zamieszkania użytkownika, a użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Danych Osobowych do państw innych niż jego państwo zamieszkania.

14. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

14.1 Prawa konsumenta zgodnie z australijską ustawą o prawach konsumentów [Australian Consumer Law]

Osoby fizyczne podlegające prawu australijskiemu dysponują szeregiem praw i środków prawnych na podstawie australijskiej ustawy o prawach konsumentów (ACL).

14.2 Rękojmia za wady produktów i usług przeznaczonych do celów osobistych, domowych lub gospodarstwa domowego

W sytuacji, gdy na obszarze obowiązywania prawa australijskiego Spółka dostarcza towary lub usługi, które są zazwyczaj przeznaczone do celów osobistych, domowych lub gospodarstwa domowego, rękojmia wobec konsumenta wynikająca z ACL nie jest w żaden sposób ograniczona lub wyłączona.

14.3 Rękojmia za wady produktów i usług, które nie są przeznaczone do celów osobistych, domowych lub gospodarstwa domowego

W sytuacji, gdy na obszarze obowiązywania prawa australijskiego Spółka dostarcza towary lub usługi, które nie są przeznaczone do celów osobistych, domowych lub gospodarstwa domowego i których cena nie przekracza 40 000 dolarów australijskich, rękojmia wobec konsumenta podlega następującym ograniczeniom:

(a) w przypadku towarów:

(i) wymiana towaru lub dostarczenie towaru równoważnego;
(ii) naprawa towaru;
(iii) pokrycie kosztów wymiany towaru lub nabycia towaru równoważnego; lub
(iv) pokrycie kosztów naprawy towaru; i

(b) w przypadku usług:

(i) ponowne wyświadczenie usług; lub
(ii) pokrycie kosztów ponownego wyświadczenia usług.

14.4 Brak zapewnień co do prawdziwości materiałów i informacji

Z zastrzeżeniem pkt 14.2 i 14.3 Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że materiał lub informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu lub Witryny (w tym wszelkie profile członków, porady, opinie, oświadczenia lub inne informacje prezentowane, przesyłane lub rozpowszechniane przez Spółkę lub któregokolwiek członka, lub każdą inną osobę lub podmiot) są rzetelne, prawdziwe, pełne lub że dostęp użytkownika do Serwisu lub Witryny będzie niezakłócony, bezpieczny lub możliwy w danym momencie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku jakichkolwiek działań użytkownika podjętych na podstawie informacji lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub Witryny, lub w wyniku opierania się na takich informacjach lub materiałach. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować informacje lub materiały dostępne w Witrynie przed podjęciem działań na ich podstawie lub przed oparciem się na nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że opiera się na wszelkich takich materiałach lub informacjach na własne ryzyko.

14.5 Brak zapewnień co do dostępności

Z zastrzeżeniem pkt 14.2 i 14.3 Spółka nie składa zapewnień, że Serwis lub Witryna będą wolne od błędów, ani że dostęp do nich będzie przebiegał bez zakłóceń. Serwis jest udostępniany w stanie, w jakim aktualnie się znajduje. Możliwe są opóźnienia, pominięcia i przerwy w dostępności Serwisu lub Witryny. W zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis (i dostępność Witryny) jest udostępniany bez zapewnień, gwarancji lub rękojmi jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

14.6 Wyłączenie domniemanych zapewnień, gwarancji i rękojmi

W zakresie dozwolonym przez prawo i z zastrzeżeniem pkt 14.2 i 14.3 wszelkie warunki, zapewnienia, gwarancje lub rękojmie, których objęcie niniejszymi Warunkami Korzystania byłoby w przeciwnym razie domniemane, zostają niniejszym wyłączone. W przypadku, gdy domniemanie istnienia jakiegokolwiek warunku, zapewnienia, gwarancji lub rękojmi wynika z przepisów prawa, a przepisy te nie zezwalają na wyłączenie lub zmianę zakresu obowiązywania lub odpowiedzialności wynikającej z takiego warunku, zapewnienia, gwarancji lub rękojmi, taki warunek, zapewnienie, gwarancja lub rękojmia traktowane są jako objęte niniejszymi Warunkami Korzystania, ale odpowiedzialność Spółki z tytułu ich naruszenia jest ograniczona do podjęcia jednego lub więcej spośród następujących działań:

(a) jeżeli naruszenie dotyczy towarów:

(i) wymiana towaru lub dostarczenie towaru równoważnego;
(ii) naprawa towaru;
(iii) pokrycie kosztów wymiany towaru lub nabycia towaru równoważnego; lub
(iv) pokrycie kosztów naprawy towaru; i

(b) jeżeli naruszenie dotyczy Usług:

(i) ponowne wyświadczenie Usług; lub
(ii) pokrycie kosztów ponownego wyświadczenia usług.

14.7 Brak odpowiedzialności za straty

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w dowolny sposób (w tym w wyniku zaniedbania), które użytkownik może bezpośrednio lub pośrednio ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu lub Witryny lub jakichkolwiek Witryn Linkowanych, a także nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych lub uzyskanych za pośrednictwem Serwisu lub Witryny lub w wyniku oparcia się na nich. W celu uniknięcia wątpliwości i bez ograniczenia ogólnego charakteru powyższego postanowienia:

(a) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, niepewne, uboczne, niemajątkowe lub następcze szkody wynikające z korzystania z Serwisu lub Witryny, z opóźnień w korzystaniu z nich lub niemożności z nich korzystania, bądź w jakikolwiek sposób związane z takim korzystaniem, opóźnieniami lub niemożnością korzystania, ani żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, produkty i inne usługi uzyskane za pośrednictwem Serwisu lub Witryny lub w inny sposób wynikające z korzystania z Witryny, czy to z tytułu umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, odpowiedzialności bezwzględnej lub z innego tytułu, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia szkody;
(b) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub materiały przesłane do Serwisu lub Witryny przez użytkownika, ani za jakiekolwiek użycie lub niewłaściwe korzystanie przez innych członków lub użytkowników z dowolnych informacji lub materiałów przesłanych do Serwisu lub Witryny przez użytkownika;
(c) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie któregokolwiek członka lub innego użytkownika Serwisu, w tym między innymi wszelkie zachowania, które prowadzą do wyrządzenia szkód fizycznych komukolwiek.

15. Szczególne ostrzeżenia dotyczące randek internetowych

15.1 Ryzyko

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieją ryzyka związane z randkami internetowymi, w tym między innymi nieświadomy kontakt z osobami nieletnimi lub osobami działającymi pod fałszywymi pozorami lub w celach przestępczych. Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas komunikowania lub spotykania się z innymi użytkownikami, zwłaszcza w przypadku spotkań osobistych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zapoznania ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa randek internetowych przygotowanymi przez Spółkę przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

15.2 Brak gwarancji co do tożsamości członków

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że weryfikacja tożsamości użytkowników w Internecie jest wyjątkowo trudna. Spółka nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że każdy członek lub użytkownik Serwisu jest tym, za kogo się podaje. Ponadto spółka nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że profile uczestników są rzetelne, prawdziwe lub pełne. Odpowiednio, użytkownik winien zachować ostrożność w kontaktach z innymi członkami lub użytkownikami Serwisu lub Witryny.

16. Wypowiedzenie

16.1. Związanie członków umową

Niniejsza Umowa zachowuje pełną moc i skutki prawne w okresie, kiedy użytkownik jest członkiem Serwisu lub w inny sposób korzysta z Witryny.

16.2 Wypowiedzenie członkostwa przez użytkownika

Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w każdej chwili z dowolnego powodu, ze skutkiem natychmiastowym następującym po otrzymaniu przez Spółkę pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać dostarczone na adres zawarty w dziale Kontakt w Witrynie lub przesłane na adres e‐mail tam podany lub może zostać dokonane poprzez kliknięcie linku „Wyłącz profil" w części Witryny przeznaczonej dla członków. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłat członkowskich w wyniku wypowiedzenia członkostwa.

16.3 Szczególne prawo do wypowiedzenia dla niektórych mieszkańców USA

Jeśli użytkownik zamieszkuje w stanie Arizona, Kalifornia, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, Nowy Jork, Karolina Północna, Ohio lub Wisconsin w momencie zawarcia umowy o subskrypcję, zastosowanie ma następujące postanowienie:

(a) Użytkownik może odstąpić od niniejszej Umowy bez ponoszenia kary lub zaciągania zobowiązań w dowolnym czasie w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu nabycia subskrypcji usług płatnych (Termin Odstąpienia). Aby odstąpić od niniejszej Umowy, należy wysłać do Spółki podpisane i opatrzone datą oświadczenie listem poleconym, w którym użytkownik stwierdza lub z którego treści wynika, że odstępuje od Umowy. Oświadczenie należy przesłać na następujący adres: EuroCupid, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. Jeśli użytkownik prześle lub dostarczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy subskrypcji w Terminie Odstąpienia, Spółka zwróci w zastrzeżonym terminie wszelkie dokonane płatności, których dotyczy niniejsze postanowienie.

Jeśli użytkownik zamieszkuje w stanie Kalifornia, Illinois, Nowy Jork lub Ohio w momencie zawarcia umowy o subskrypcję, zastosowanie ma następujące postanowienie:

(b) W przypadku śmierci użytkownika przed końcem okresu subskrypcji prawo do zwrotu wszelkich dokonanych płatności za subskrypcję proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu wchodzi do masy spadkowej. W przypadku wystąpienia poważnej niepełnosprawności (uniemożliwiającej użytkownikowi korzystanie z witryny) przed zakończeniem okresu subskrypcji użytkownik ma prawo do zwrotu wszelkich dokonanych płatności za subskrypcję proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu, o czym dostarcza Spółce powiadomienie na adres: EuroCupid, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Wypowiedzenie dostępu do Serwisu

Spółka może, według własnego uznania, zablokować, wypowiedzieć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części Serwisu w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez niego, z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu jakichkolwiek działań obelżywych lub o charakterze oszustwa lub wszelkich innych działań niezgodnych z prawem lub mogących w inny sposób wpływać na korzystanie z Serwisu przez inne osoby.

16.5 Wypowiedzenie członkostwa przez Spółkę

Spółka może wypowiedzieć członkostwo i dostęp użytkownika do Serwisu w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli stwierdzi (według własnego uznania), że naruszył on niniejszą Umowę. Wypowiedzenie zostanie dostarczone na ostatni adres e‐mail podany Spółce przez użytkownika. Wszelkie przedpłaty za okres po wypowiedzeniu członkostwa zostaną zwrócone po potrąceniu wszystkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę w związku z członkostwem użytkownika.

16.6 Dezaktywacja z powodu braku aktywności

Spółka może dezaktywować konto użytkownika, jeśli nie korzystał z Serwisu w ciągu 6 kolejnych miesięcy, chyba że posiada on aktywną płatną subskrypcję.

16.7 Wypowiedzenie zgodnie z brytyjskim rozporządzeniem o umowach z konsumentami (informacje, prawo do odstąpienia i opłaty dodatkowe) z 2013 r. [Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013]

Niniejszy punkt ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, posiada status „konsumenta" w rozumieniu brytyjskiego rozporządzenia o umowach z konsumentami (informacje, prawo do odstąpienia i opłaty dodatkowe) z 2013 r. i nie rozpoczął korzystania z usługi. W przypadku, gdy rozporządzenie ma zastosowanie do niniejszych Warunków Korzystania, użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w terminie czternastu (14) dni od momentu rejestracji jako członek Serwisu, składając pisemne oświadczenie. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Serwisu natychmiast po zarejestrowaniu się jako członek.

(a) Jeśli użytkownik rozpoczął korzystanie z Serwisu w czternastodniowym (14) terminie na odstąpienie od umowy wynikającym z rozporządzenia o umowach z konsumentami (informacje, prawo do odstąpienia i opłaty dodatkowe) z 2013 r., uznaje się, że zażądał on rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku, gdy użytkownik zażąda rozpoczęcia świadczenia usługi, jest on zobowiązany do zapłaty za wartość wyświadczonej usługi do chwili odstąpienia od niej. Uznaje się, że użytkownik rozpoczął korzystanie z usługi poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

(i) Wysyłanie wiadomości do członków;
(ii) Czytanie wiadomości otrzymanych od członków;
(iii) Wysyłanie oznak zainteresowania do członków.

(b) Jeśli użytkownik nie rozpoczął korzystania z Serwisu w czternastodniowym (14) terminie na odstąpienie od umowy wynikającym z rozporządzenia o umowach z konsumentami (informacje, prawo do odstąpienia i opłaty dodatkowe) z 2013 r., użytkownik otrzyma zwrot wszelkich uiszczonych opłat w ciągu 14 dni od otrzymania przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

16.8 Wypowiedzenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów

Niniejszy punkt ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje w Państwie Członkowskim UE, posiada status „konsumenta" w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów i nie rozpoczął korzystania z usługi. W przypadku, gdy dyrektywa ma zastosowanie do niniejszych Warunków Korzystania, użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w terminie czternastu (14) dni od momentu rejestracji jako członek Serwisu, składając pisemne oświadczenie. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Serwisu natychmiast po zarejestrowaniu się jako członek.

(a) Jeśli użytkownik rozpoczął korzystanie z Serwisu w czternastodniowym (14) terminie na odstąpienie od umowy wynikającym z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów, uznaje się, że zażądał on rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku, gdy użytkownik zażąda rozpoczęcia świadczenia usługi, jest on zobowiązany do zapłaty za wartość wyświadczonej usługi do chwili odstąpienia od niej. Uznaje się, że użytkownik rozpoczął korzystanie z usługi poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

(i) Wysyłanie wiadomości do członków;
(ii) Czytanie wiadomości otrzymanych od członków;
(iii) Wysyłanie oznak zainteresowania do członków.

(b) Jeśli użytkownik nie rozpoczął korzystania z Serwisu w czternastodniowym (14) terminie na odstąpienie od umowy wynikającym z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów, użytkownik otrzyma zwrot wszelkich uiszczonych opłat w ciągu 14 dni od otrzymania przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

17. Przejęcie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie odpowiedzialność, a także zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Spółkę, podmioty z nią stowarzyszone i od niej zależne, jej udziałowców, kadrę kierowniczą i pracowników, agentów i przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód, opodatkowania (w tym podatku od towarów i usług), zobowiązań i/lub wydatków (w tym kosztów sądowych w pełnym zakresie), które mogą wnikać z lub pozostawać w związku z:

(a) jakimikolwiek naruszeniami niniejszych warunków przez użytkownika;
(b) jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniem ze strony internetowej, które może być związane z użytkownikiem;
(c) jakimikolwiek naruszeniami prawa przez użytkownika; oraz
(d) wszelkimi działaniami lub zaniechaniami użytkownika pozostającymi w związku ze stroną internetową.

Użytkownik zobowiązuje się do pełnej współpracy w zakresie obrony jakichkolwiek Roszczeń. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wyłącznej obrony i prowadzenia wszelkich spraw, w zakresie których użytkownik przejął na siebie odpowiedzialność, pod warunkiem, że odpowiedzialność za wszelkie takie Roszczenia nadal spoczywać będzie na użytkowniku i z zastrzeżeniem, że spółka nie jest do takiej obrony ani prowadzenia spraw zobowiązana.

18. Postanowienia ogólne

18.1 Niezastosowanie do Warunków Korzystania

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki niezastosowania do niniejszych Warunków Korzystania, jeżeli takie niezastosowanie wynika z okoliczności niezależnych od niej.

18.2 Zrzeczenie się praw

Jeżeli Spółka zrzeka się jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Korzystania w jednym przypadku, nie może być to interpretowane jako automatyczne zrzeczenie się przez nią praw w jakimkolwiek innym przypadku.

18.3 Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Warunków Korzystania pozostają w mocy.

18.4 Język umowy

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. Jeśli Spółka zapewniła tłumaczenie angielskiej wersji niniejszej Umowy, użytkownik wyraża zgodę na to, że takie tłumaczenie jest udostępniane tylko dla jego własnej wygody. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją anglojęzyczną niniejszej Umowy a jej tłumaczeniem pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna.

18.5 Zmiana postanowień

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych Warunków Korzystania. Zmiany wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po takim powiadomieniu oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na związanie zmienionymi Warunkami Korzystania.

18.6 Przeniesienie praw

Użytkownik nie może przenosić praw wynikających z niniejszej Umowy lub dotyczących Serwisu lub Witryny na rzecz osób trzecich. Spółka ma prawo przenieść dowolne lub wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub do Serwisu na rzecz osoby trzeciej. Wedle wyboru Spółki, w przypadku gdy zobowiązania Spółki w ramach niniejszej Umowy zostaną przejęte przez osobę trzecią, Spółka jest wolna od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

18.7 Stosunek prawny

Niniejsza umowa ani korzystanie przez użytkownika z Serwisu lub Witryny nie prowadzi do powstania pomiędzy użytkownikiem a Spółką przedsięwzięcia joint venture, spółki osobowej, stosunku pracy lub stosunku agencyjnego.

18.8 Prawo właściwe

(a) Użytkownicy, którzy są mieszkańcami państw Unii Europejskiej, wyrażają zgodę na to, że niniejsza Umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i poddają się wyłącznej właściwości sądów tego obszaru prawnego.
(b) Użytkownicy, którzy są mieszkańcami państw spoza Unii Europejskiej, wyrażają zgodę na to, że niniejsza Umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w stanie Queensland Związku Australijskiego i poddają się wyłącznej właściwości sądów tego obszaru prawnego.

19. Definicje

W niniejszych Warunkach Korzystania wymienionym poniżej wyrażeniom nadano następujące znaczenia:

„Roszczenie" oznacza, w odniesieniu do osoby, roszczenie, żądanie, środek prawny, pozew, szkodę, stratę, koszt, zobowiązanie, powództwo, postępowanie, prawo do wniesienia powództwa, roszczenie o odszkodowanie lub pokrycie kosztów lub zobowiązań poniesionych lub zaciągniętych przez tę osobę lub które mogą być zgłoszone lub wyegzekwowane przez tę osobę lub od tej osoby, bez względu na sposób ich powstania lub to, czy zostały ustalone, i bez względu na to, czy istnieją w chwili obecnej, czy mają charakter przyszły lub warunkowy;

„Wprowadzanie Do Obrotu" oznacza wykorzystywanie, marketing, promocję, rozwój, integrację, badanie, sprzedaż i prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności dla zysku lub wynagrodzenia;

„Spółka" oznacza Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), spółkę kapitałową zarejestrowaną w stanie Nowa Południowa Walia Związku Australijskiego i obejmuje wszelkie powiązane osoby prawne lub współpracowników [associate] (w rozumieniu przepisów australijskiej ustawy federalnej o spółkach z 2001 r. [Corporations Act 2001 (Cth)]) Cupid Media Pty Ltd

„Dating Group" oznacza SOL Holdings Limited (Nr HE342740, Cypr) i jej wszelkie podmioty powiązane lub stowarzyszone, które kontroluje i które dostarczają serwisy randkowe dla klientów.

[MP1]

„UE" oznacza polityczny i gospodarczy związek państw członkowskich znajdujących się w Europie znany jako Unia Europejska;

„Państwo Członkowskie UE" oznacza dowolny z krajów, który jest aktualnym członkiem i stroną traktatów UE, to jest w stanie obecnym Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry i Włochy;

„Dane Osobowe" oznaczają informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„Usługi Płatne" oznaczają funkcjonalności i Usługi dostępne dla członków Witryny ponoszących opłaty posiadających ważną subskrypcję;

„Polityka Prywatności" oznacza politykę prywatności Spółki dostępną w Witrynie;

„Serwis" oznacza funkcjonalności udostępniane dla członków poprzez Witrynę;

„Dane Osobowe Szczególnej Kategorii" oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, karalność użytkownika, dane genetyczne i biometryczne dla celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej użytkownika;

„Witryna" oznacza witrynę internetową, której właścicielem jest i którą prowadzi Spółka;

„Warunki Korzystania" oznaczają niniejsze Warunki Korzystania wraz ze zmianami, które mogą być wprowadzane przez Spółkę, stanowiące umowę pomiędzy użytkownikiem a Spółką.

[MP1]I don’t see the definition of "Dating Group" in the EN version of ToU. Should I remove this?