Podmienky používania

Podmienky používania

(Naposledy aktualizované 5. smieť 2023)

1. Webová stránka

1.1 Súhlas s podmienkami používania

Používanie tejto webovej stránky je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami používania a naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak budete naďalej používať túto webovú stránku, bude sa predpokladať, že ste súhlasili s týmito Podmienkami používania a naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov, bez ohľadu na to, či sa zaregistrujete ako člen. Tieto Podmienky používania a naše Vyhláseni o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak tak urobíme, na webovej stránke bude zverejnená zmenená a doplnená verzia Podmienok používania a Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Zodpovedáte za to, aby ste pravidelne kontrolovali Podmienky používania a Vyhláseni o ochrane osobných údajov. Ak ste členom webovej stránky a zmeny v Podmienkach používania a Vyhlásení o ochrane osobných údajov budú významné, vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vás o zmenách informovali.

Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete tento web používať.

1.2 Podmienky používania závislé od bydliska

a) Ak máte bydlisko v niektorej z krajín EÚ, budú sa na vás vzťahovať ustanovenia 16.7 a 18.8 písm. a) (nie však ustanovenie 18.8 písm. b)).
b) Ak máte bydlisko v krajine mimo EÚ, vzťahuje sa na vás ustanovenie 18.8 písm. b) (nie však ustanovenie 18.8 písm. a)).
c) Ak bývate v niektorom z nasledujúcich štátov USA, potom sa na vás vzťahuje článok 16.3 písm. a): Arizona, Kalifornia, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severná Karolína, Ohio alebo Wisconsin.
(d) Ak bývate v niektorom z nasledujúcich štátov USA, potom sa na vás vzťahuje článok 16.3 (b): Kalifornia, Illinois, New York alebo Ohio.

1.3 Dohoda s používateľom

Tieto Podmienky používania tvoria dohodu medzi vami a Spoločnosťou (definované nižšie) v súvislosti s vaším používaním Služby a Webových stránok („Dohoda“).

1.4 Kontakt

Túto webovú stránku prevádzkuje Cupid Media Pty Ltd, ktorá je spoločnosťou registrovanou v Austrálii. Spoločnosť je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty v Európskej únii podľa osobitného režimu DPH pre elektronické služby (VoeS) pre podniky z krajín mimo EÚ. Môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

Formulár pre online podporu: Kliknite tu (túto možnosť použite pre najrýchlejší kontakt)

E‐mail:team@EuroCupid

Telefón: +61 7 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Poštová adresa:EuroCupid, P. O. Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrália

Ak nás chcete kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov alebo máte otázky týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, prečítajte si naše Vyhláseni o ochrane osobných údajov.

Ak žijete v Európskej únii, za zástupcu Spoločnosti je v otázkach ochrany údajov ustanovená spoločnosť VeraSafe. Okrem toho, že sa s nami môžete spojiť s nami pomocou uvedených kontaktných údajov, v záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov môžete kontaktovať spoločnosť VeraSafe pomocou tohto kontaktného formulára: https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Prípadne je možné kontaktovať spoločnosť VeraSafe na týchto adresách:

Meno:VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adresa:Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; alebo

Názov:VeraSafe Ireland Ltd
Adresa:Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Írsko.

2. Členstvo

2.1 Oprávnenosť

Aby ste sa mohli zaregistrovať ako člen Služby alebo používať túto Webovú stránku, musíte mať viac ako 18 rokov. Používaním tejto Webovej stránky Vyhlasujete, zaväzujete sa a zaručujete, že máte právo, oprávnenie a spôsobilosť uzavrieť túto dohodu a dodržiavať všetky podmienky používania.

2.2 Vznik dohody

Registrovaním sa ako člen uzatvárate so Spoločnosťou dohodu týkajúcu sa Webovej stránky, ktorá môže alebo nemusí byť bezplatná. Môžete prejsť na vyššiu úroveň členstva a získať tak prístup k viac funkciám. Ak tak urobíte, budete vyzvaní, aby ste si vybrali určité funkcie, podmienky zmluvy a spôsob platby. Kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ v poslednom kroku procesu prechodu na vyššiu úroveň členstva uzavriete záväznú zmluvu týkajúcu sa zvoleného typu členstva za danú cenu.

2.3 Členstvo

a) Členom Služby sa môžete stať bezplatne. Bezplatné členstvo vás oprávňuje využívať len niektoré z funkcií dostupných v rámci Služby. Prístup k ďalším funkciám získate tým, že sa stanete platiacim používateľom Služby. Využívanie dodatočných funkcií je podmienené zaplatením príslušných poplatkov.
b) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v záujme ochrany používateľov tejto webovej stránky nemôžete požiadať o členstvo ani sa stať členom, ak ste boli odsúdení za trestný čin alebo zločin. Žiadosťou o členstvo sa zaručujete a Vyhlasujete, že ste neboli odsúdení za trestný čin ani zločin, ani vás žiadny štátny orgán neregistruje ako páchateľa sexuálnej trestnej činnosti.
c) Beriete na vedomie, že v súčasnosti Spoločnosť bežne nevykonáva bezpečnostné previerky, neoveruje poskytnuté informácie ani neoveruje zápisy z trestných registrov svojich používateľov. Vyhradzujeme si právo vykonávať vyšetrovanie a bezpečnostné previerky všetkých členov, aby sme sa uistili, že neporušujú žiadnu zmluvnú podmienku a že všetky tvrdenia sú pravdivé. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže vykonávať takéto vyšetrovanie a Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo ukončiť vaše členstvo, ak porušíte akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo sa vaše Vyhláseni ukáže ako nepravdivé.

2.4 Predplatné členstva a poplatky

Druhy predplatného a príslušné poplatky sú uvedené na stránke Prejsť na vyššiu úroveň členstva. Tieto poplatky za predplatné sa môžu meniť a prípadné zmeny budú zverejnené na vyššie uvedenej stránke Webovej stránky. Beriete na vedomie, že v súvislosti s poplatkami za predplatné môžu medzi jednotlivými jurisdikciami existovať nezrovnalosti, ktoré odrážajú náklady vzťahujúce sa na konkrétnu jurisdikciu a ďalšie obchodné podmienky súvisiace s touto jurisdikciou.

2.5 Bezplatné skúšobné obdobia a iné promo akcie

Akékoľvek bezplatné skúšobné obdobie alebo iné promo, ktoré poskytuje bezplatný prístup k plateným službám, sa musí použiť v určenom čase skúšobného obdobia.

2.6 Platba

a) Beriete na vedomie, že aj keď sú niektoré služby k dispozícii bezplatne, Platené služby sú k dispozícii iba členom s platným predplatným členstva alebo po zaplatení poplatku. Predplatné a Platené služby je možné získať za ceny, na obdobia a prostredníctvom spôsobov platby uvedených na stránke prechodu na vyššiu úroveň členstva alebo na stránke príslušného nákupu. Ceny sú uvedené v mene, ktorá je uvedená na príslušnej stránke a zahŕňajú všetky príslušné dane, pokiaľ nie je uvedené inak.
b) Vaše členstvo a Platené služby sa budú automaticky obnovovať. Automatické obnovenie môžete kedykoľvek zrušiť. Ak ho nezrušíte, predplatné a nákup sa budú automaticky obnovovať na uvedené obdobia. Automatické obnovenie môžete zrušiť podľa pokynov v časti Pomocník na webovej stránke.
c) V prípade, že poskytneme možnosť opakovanej fakturácie na úhradu poplatkov za predplatné, ktoré ste si zvolili, alebo Platených služieb, ktoré ste si aktivovali, oprávňujete Spoločnosť na opakované účtovanie týchto poplatkov (v primeranom časovom období). Spoločnosť prestane účtovať poplatky po prijatí vášho písomného oznámenia, že toto oprávnenie bolo zrušené. Žiadne takéto oznámenie nemá vplyv na poplatky, ktoré vznikli pred tým, ako mohla Spoločnosť primerane konať. V každom prípade musíte poskytnúť aktuálne, úplné a presné údaje, ktoré umožnia správne účtovanie poplatkov za predplatné členstva, a tieto údaje je nutné pravidelne aktualizovať.
d) Cenu predplatného alebo Platených služieb môžeme kedykoľvek zmeniť. Nová sadzba nadobudne účinnosť, ak požiadate o nové predplatné členstva (bez ohľadu na to, či je to vaše prvé predplatné členstva) alebo si zakúpite Platené služby po tom, ako sú nové ceny zverejnené na Webovej stránke. Automatické obnovenie existujúceho predplatného členstva bude pokračovať za pôvodnú cenu.
e) V prípade podozrivej platobnej činnosti si vyhradzujeme právo dočasne alebo natrvalo pozastaviť platbu prostredníctvom vašej platobnej karty alebo kontaktovať vás, vašu banku alebo inú relevantnú tretiu stranu, aby sme nahlásili takúto neobvyklú aktivitu alebo získali ďalšie informácie.

2.7 Podmienky používania platobných služieb

Pri používaní platobných služieb tretích strán musíte prijať a dodržiavať Podmienky používania týchto platobných služieb.

2.8 Podmienky členstva Gold, Platinum a Diamond a služby Coins< /p>

Upozorňujeme, že platiaci predplatitelia sa delia na členov Gold, Platinum a Diamond. K funkcii pokročilého párovania, prekladu správ, dvakrát väčšiemu priestoru vo výsledkoch vyhľadávania a bezplatným Coins majú prístup len členovia Platinum a Diamond. Prednostné umiestnenie správ, prioritná podpora a zvýraznenie profilu vo výsledkoch vyhľadávania je k dispozícii len pre členov Diamond.

Coins sa používajú na platbu za Platené služby, ako sú posielanie virtuálnych darčekov. Nepoužité Coins vypršia po 365 dňoch od dátumu nákupu.

2.9 Bezpečnosť hesla

V rámci registrácie členstva si budete musieť vybrať heslo. Ste výhradne zodpovední za výber hesla, ktoré sa nedá ľahko uhádnuť, a za to, že ho budete uchovávať v bezpečí, a súhlasíte s tým, že žiadnej tretej strane nebudete prevádzať alebo ďalej predávať svoje používanie našej Webové stránky alebo prístupové údaje k nej. Ak máte dôvod domnievať sa, že váš účet už nie je zabezpečený, musíte nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a ihneď si nastaviť nové heslo v nastaveniach účtu.

2.10 Overenie totožnosti

Z času na čas môžeme požiadať o overenie:

a) vašej totožnosti;
b) vami poskytnutých informácií;
c) vašich platobných alebo fakturačných údajov; a/alebo
d) vášho dodržiavania našich Podmienok používania.

3. Služba

Služba je internetová informačná služba, ktorá umožňuje kontakt medzi členmi, ktorí môžu alebo nemusia hľadať priateľstvo či vzťah. Nie je to služba sprostredkovania manželstva, služba objednania manželky či služba dohadzovania. Spoločnosť nie je povinná sprostredkovať vám iného člena alebo členov.

4. Používanie Služby

4.1 Vlastné riziko

Beriete na vedomie, že vaše používanie Služby a Webových stránok je výlučne na vaše vlastné riziko.

4.2 Presnosť informácií

Vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že informácie a fotografie, ktoré poskytujete Službe, Webovej stránke a Spoločnosti, sú vo všetkých ohľadoch presné, neporušujú túto Dohodu a ani nijak nepoškodzujú žiadne ďalšie osoby.

Na našu webovú stránku nesmiete nahrávať ani na nej uverejňovať žiadne fotografie, ktoré zobrazujú:

niekoho iného než vás;
nahotu;
fotografie iných predmetov, na ktorých nie ste vy;
karikatúry alebo ilustrácie (ani keď zobrazujú vás).

4.3 Informácie, ktoré nie sú dôverné

Súhlasíte s tým, že s vami poskytnutými materiálmi alebo informáciami, vrátane osobných údajov (ako sú definované v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov a ktoré môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo atď.), sa bude zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými, a takýto materiál alebo informácie môžeme používať bez obmedzenia za predpokladu, že takéto použitie v rozsahu, v akom sa týka vašich osobných údajov, je v súlade s podmienkami nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a všetkých príslušných zákonov. Konkrétne vyjadrujete súhlas s tým, že Spoločnosť môže použiť materiál alebo informácie (vrátane akýchkoľvek profilových informácií, fotografií, videozáznamov alebo zvukových záznamov) s cieľom skopírovať váš profil na akúkoľvek inú zoznamovaciu stránku, ktoré Spoločnosť vlastní a prevádzkuje, alebo ktorá patrí do skupiny Dating Group. Berte na vedomie, že všetok tento vami poskytnutý materiál alebo informácie budú sprístupnené ostatným členom alebo používateľom Webovej stránky.

4.4 Informácie dostupné v zahraničí

a) Všetky profilové informácie, ktoré ste nám poskytli, budú vo vašom profile verejne prístupné bez ohľadu na to, kde sa nachádza osoba, ktorá si ich pozerá. Vytvorením profilu potvrdzujete, že používatelia zo zahraničia si budú môcť zobraziť váš profil.
b) Spoločnosť ukladá vaše osobné údaje na serveroch po celom svete, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, ako je krajina vášho bydliska.
c) Spoločnosť využíva dodávateľov po celom svete, ktorí sa môžu nachádzať v inej krajine, ako je krajina vášho bydliska, a ktorí vykonávajú kontrolu histórie trestnej činnosti osôb.
d) Aby sme mohli poskytovať službu zákazníckej podpory, vykonávať úlohy back office, vykonávať úlohy súvisiace s predchádzaním podvodom alebo poskytovať vám služby, je možné, že budeme musieť povoliť našim zamestnancom alebo dodávateľom (ktorí sa môžu nachádzať alebo ktorých zdroje sa môžu nachádzať mimo krajiny vášho bydliska) prístup k vašim osobným údajom.

e) Výslovne súhlasíte s prenosom a uchovávaním osobných údajov našim členom, zamestnancom, členom skupiny Dating Group (ktorej je spoločnosť Cupid Media súčasťou) a tretím stranám, ako sa uvádza v ustanoveniach 4.4 písm. a) až 4.4 písm. d) týchto podmienok a v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, aj keď sa títo členovia, zamestnanci a tretie strany nachádzajú v iných krajinách, ako je krajina vášho bydliska, s plným vedomím a zhodnotením rizík, ktoré môžu byť spojené s takýmito prenosmi a uchovávaním, najmä ak tieto krajiny nemajú rovnakú alebo podobnú úroveň ochrany ako vaša krajina bydliska. Všetky prevody budú umožnené spoločnosťou Cupid Media v súlade s podmienkami nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo podať námietku proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

4.5 Autorské práva

Súhlasíte s tým, že všetky autorské práva, ktoré existujú v súvislosti s materiálom alebo informáciami, ktoré ste poskytli Spoločnosti, sa Spoločnosti postúpia na použitie v rámci týchto Podmienok používania. Nebudete zverejňovať, prenášať ani inak poskytovať žiadne materiály alebo informácie, na ktoré vlastní autorské práva iná osoba alebo subjekt, a Vyhlasujete, že všetky poskytnuté materiály a informácie sú vaše pôvodné diela a nepochádzajú od tretej strany.

4.6 Zákonný prístup

Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby váš prístup na Webovú stránku a používanie Služby neboli nezákonné alebo zakázané zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú. Ste výhradne zodpovední za zákonnosť svojho konania podľa všetkých platných zákonov.

4.7 Vystavenie vírusom

Je vašou povinnosťou zabezpečiť a zaistiť, že proces, ktorým pristupujete na Webové stránky, vás nevystavuje riziku vírusov, škodlivého počítačového kódu alebo iných foriem zásahov, ktoré by mohli poškodiť váš počítačový systém. Aby sa predišlo pochybnostiam, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zásahy alebo poškodenia vášho vlastného počítačového systému, ktoré vznikne v súvislosti s vaším používaním Služby, Webovej stránky alebo Súvisiacich webových stránok.

4.8 Obsah profilu

a) Ste výhradne zodpovední za obsah svojho profilu, správ, video a audio záznamov a ďalších materiálov, ktoré môžete odovzdať do Služby alebo posielať iným členom Služby.
b) Súhlasíte s tým, že do svojho profilu alebo na Webovú stránku nebudete nahrávať ani zverejňovať žiadny obsah, ktorý:

i) je urážlivý, obscénny, vulgárny, sexuálne orientovaný, výhražný, obťažujúci, rasovo útočný, nemiestny alebo inak nevhodný na základe nášho vlastného uváženia; alebo
ii) zobrazuje, popisuje, identifikuje alebo nepriamo poukazuje na inú osobu než ste vy.

4.9 Interakcia s členmi

Ste výhradne zodpovední za svoju interakciu s ostatnými členmi Služby.

4.10 Negatívne

ustanovenia

Vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že:

a) nikomu neposkytnete informácie, ktorá vám boli poskytnuté prostredníctvom Služby, bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktoré vám ich poskytla;
b) Službu nebudete používať na žiadnu formu obťažovania alebo urážlivého správania vrátane, ale nie výlučne, distribúcie akéhokoľvek sexuálneho či rasovo urážlivého, zneužívajúceho, výhražného, vulgárneho, obscénneho, obťažujúceho, urážlivého, hanlivého alebo nevhodného materiálu akéhokoľvek druhu, ani nezákonného alebo protizákonného materiálu, alebo materiálu, ktorý porušuje práva inej strany (vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva a práv na ochranu osobných údajov);
c) Službu nebudete používať na zapájanie sa do skupinových sexuálnych aktivít ani na nadväzovanie kontaktov na účely mimomanželských stretnutí alebo milostných afér, ani na nadväzovanie kontaktov alebo poskytovanie prostitúcie alebo iných činností, ktoré môžu byť vo vašej krajine bydliska nezákonné;
d) nebudete sa vydávať za inú osobu ani skresľovať svoj vek alebo rodinný stav či do svojho profilu uvádzať informácie, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce;
e) nebudete elektronickými alebo inými prostriedkami získavať ani zhromažďovať e‐mailové adresy ani iné kontaktné informácie iných používateľov Služby ani nebudete používať Službu na prenos „spamu“, reťazových listov, nevyžiadanej pošty alebo využívať Službu na hromadné zasielanie e‐mailov;
f) Službu alebo Webovú stránku nebudete používať na neoprávnené komerčné účely;
g) nebudete žiadať ani sa nebudete snažiť získavať peniaze, informácie o bankovom účte alebo platobnej karte ani dôverné finančné informácie od žiadneho člena alebo iného používateľa Služby či Webovej stránky;
h) nebudete posielať peniaze ani poskytovať finančné informácie žiadnej osobe, s ktorou ste komunikovali alebo s ktorou ste sa zoznámili prostredníctvom Webovej stránky. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za straty (finančné alebo iné), ktoré v dôsledku tohto správania utrpíte. Súhlasíte s tým, že nahlásite každého, kto sa pokúsi žiadať o peniaze alebo získať finančné informácie, a to buď kontaktovaním zákazníckej podpory alebo použitím funkcie „Nahlásiť zneužitie“ v profile člena;
i) nebudete požadovať heslá ani ich nebudete pokúšať získať od iných členov;
j) Službu nebudete používať na distribúciu, propagáciu ani iné zverejňovanie akéhokoľvek materiálu obsahujúceho žiadosť o finančné prostriedky, reklamu alebo žiadosť o tovar alebo služby;
k) nebudete obťažovať ostatných tým, že sa budete snažiť pokračovať v komunikácii s niekým, kto vás jednoznačne požiadal o ukončenie komunikácie;
l) nebudete uverejňovať ani odosielať materiál, ktorý obsahuje vírusy alebo iné počítačové kódy, súbory či programy určené na obmedzenie alebo zničenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru;
m) prostredníctvom svojich verejne zverejnených informácií nebudete zverejňovať ani žiadnym iným spôsobom prenášať kontaktné údaje vrátane, ale nie výlučne, e‐ mailových adries, telefónnych čísel, poštových adries, údajov správ z chatu, používateľských mien na Facebooku, URL adries alebo celých mien;
n) na prihlásenie do Služby nebudete používať neľudské alebo automatizované roboty;
o) keď budete telefonicky hovoriť so zamestnancami našich zákazníckych služieb alebo s nimi akýmkoľvek iným spôsobom komunikovať, nedopustíte sa hrubého, obscénneho, vulgárneho, urážlivého, sexuálne orientovaného, výhražného, obťažujúceho alebo rasovo urážlivého správania („urážlivé správanie“). Súhlasíte s tým, že ak sa dopustíte urážlivého správania, ktoré bude posúdené podľa nášho výhradného uváženia, budeme mať právo okamžite ukončiť vaše členstvo a nebudete mať nárok na vrátenie platieb za predplatné, ktoré sme od vás dostali;
p) máte viac ako 18 rokov. Všetci členovia našich webových stránok musia mať viac ako 18 rokov. Naša spoločnosť má nulovú toleranciu voči akémukoľvek pokusu ktoréhokoľvek člena o účasť na akejkoľvek forme kybernetického sexuálneho styku, sexuálnej komunikácie alebo sexuálneho styku s neplnoletou osobou. Po prijatí upozornenia na akúkoľvek nelegálnu alebo nevhodnú komunikáciu s maloletou osobou môžeme podrobnosti nahlásiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

4.11 Oznámenie o porušení autorských práv

a) Spoločnosť rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb. Ak na Webovej stránke narazíte na obsah, o ktorom máte podozrenie, že patrí vám alebo tretej strane, a že tento obsah je zobrazený spôsobom, ktorý porušuje alebo o ktorom sa zdá, že porušuje vaše autorské, práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva patriace tretej strane, môžete Spoločnosti odoslať oznámenie poskytnutím nasledujúcich informácií:

i) vaše kontaktné údaje ‐ vrátane adresy, telefónneho čísla a e‐mailovej adresy;
ii) elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv alebo iných záujmov duševného vlastníctva;
iii) opis diela alebo iného duševného vlastníctva, ktoré je alebo sa zdá byť porušované;
iv) názov webovej stránky, na ktorej sa nachádza podozrivý materiál porušujúci autorské práva;
v) opis miesta, kde sa podozrivý materiál porušujúci autorské práva nachádza na Webovej stránke;
vi) vyhlásenie od vás, ktoré:
A) vyjadruje vašu dobrú vieru, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, zástupcom alebo zákonom;
B) pod hrozbou trestu za krivú prísahu vyhlasuje, že informácie uvedené vo vašom oznámení sú presné a poskytnuté v dobrej viere a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Oznámenia zasielajte na adresu:
EuroCupid, P. O. Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrália
Email: copyright@EuroCupid

4.12 Používanie fotografií

Okrem ustanovení bodu 4.5, tým, že Spoločnosti poskytnete akékoľvek fotografie, materiál, informácie alebo obsah, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže:

a) reprodukovať, používať, kopírovať, vykonávať, zobrazovať, distribuovať a využívať materiál, informácie alebo obsah;
b) pripravovať odvodené diela alebo začleňovať tieto materiály, informácie a obsah do iných diel; a
c) na základe licencie poskytovať ostatným rovnaké práva, aké boli vyššie udelené Spoločnosti podľa bodu 4.12 a) a 4.12 b) a súhlasíte s akýmkoľvek takým použitím, vrátane, ale nie výlučne, použitia na propagačné alebo obchodné účely. Taktiež zaručujete, že máte oprávnenie udeliť súhlas uvedený v tomto článku.

4.13 Nevesta na objednávku, služba sprostredkovania manželstva

Táto Webová stránka žiadnym spôsobom svojim používateľom neposkytuje a nesmie byť použitá na pomoc, obstarávanie, propagáciu alebo poskytovania služby „nevesta na objednávku“. Beriete na vedomie, že právny poriadok krajiny, v ktorej máte bydlisko, môže zakazovať inzerciu služieb dohadzovania alebo sprostredkovania osôb na uzavretie manželstva.

Ak žijete na Filipínach, v Bielorusku alebo v akejkoľvek inej krajine, ktorej právny poriadok zakazuje služby sprostredkovania manželstva svojim obyvateľom, týmto sa zaväzujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že Službu alebo Webovú stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý by porušoval právne predpisy zakazujúce sprostredkovanie manželstva. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou výlučnou zodpovednosťou zaistiť, že neporušíte zákaz sprostredkovania manželstva, a ďalej týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že odškodnenie uvedené v článku 17 sa bude uplatňovať na vaše porušenie právnych predpisov zakazujúcich sprostredkovanie manželstva.

4.14 Územné obmedzenia

Službu Webovej stránky a/alebo mobilnej aplikácie nemôžu používať
(i) obyvatelia Kuby, Iraku, Líbye, Severnej Kórey, Iránu, Sýrie, Bieloruska, Ruskej federácie, území okupovaných Ruskou federáciou alebo akejkoľvek inej kajiny, na ktorej tovar uvalili Spojené štáty a/alebo Európska únia embargo; alebo
(ii) žiadne osoby, ktoré sú uvedené v zozname osobitne určených štátnych príslušníkov (Specially Designated Nationals) Ministerstva financií USA alebo v zozname príkazov na zákaz výzozu (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu USA.
Používaním Služby Webovej stránky alebo mobilnej aplikácie vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej takejto krajine, nie ste pod jej kontrolou, nie ste štátnym príslušníkom ani rezidentom žiadnej takejto krajiny ani nie ste v žiadnom takomto zozname.

5. Informácie

5.1 Sledovanie informácií

Vyhradzujeme si právo monitorovať všetky profily, správy, konverzácie v chate, okamžité správy, videá a zvukové nahrávky, aby sme zaistili, že sú v súlade s týmito Podmienkami používania. Aby sme našim zákazníkom zaistili najvyššiu úroveň služieb a čo najbezpečnejšie online prostredie, spolupracujeme s jednou alebo viacerými tretími stranami, ktoré nám poskytujú online funkcie zabezpečenia pre našich zákazníkov. Poskytovanie týchto bezpečnostných služieb si vyžaduje zhromažďovanie určitých neosobných údajov z vášho počítača alebo iného zariadenia, pomocou ktorého sa pripájate k našim webovým stránkam. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s týmto zhromažďovaním určitých neosobných údajov, či už priamo alebo prostredníctvom poskytovateľov zabezpečenia tretích strán, ktoré sú použité výlučne na zabezpečenie bezpečného online prostredia pre vás. Aj keď sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje, zabezpečujeme, aby všetky tretie strany, s ktorými uzatvárame zmluvy o bezpečnostných službách, dodržiavali najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a súkromia.

5.2 Upravovanie informácií

Aj keď nekontrolujeme a nie sme schopní kontrolovať všetky správy alebo iné materiály zverejnené alebo odoslané členmi Služby a nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah týchto správ alebo materiálov, vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinný, odstraňovať, presúvať alebo upravovať správy alebo materiál (vrátane profilov, správ, videí a zvukových záznamov), o ktorých sa na základe nášho vlastného uváženia domnievame, že porušujú tieto Podmienky používania alebo sú z iného dôvodu neprijateľné.

5.3 Bezpečnosť informácií

Pri žiadnom prenose údajov cez internet, žiaľ, nie je možné zaručiť úplnú bezpečnosť. Aj keď sa snažíme tieto informácie chrániť, nezaručujeme a nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete alebo ktoré poskytujeme iným povoleným tretím stranám v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Preto výslovne potvrdzujete, že všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sa prenášajú na vaše vlastné riziko.

Ďalej výslovne súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov povoleným tretím stranám, a to v rámci i mimo jurisdikcie, v ktorej máte trvalé bydlisko, s plným vedomím rizík s tým spojených, najmä ak tieto ostatné jurisdikcie neposkytujú rovnakú alebo podobnú úroveň ochrany, aká je poskytovaná v krajine vášho bydliska. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo namietať proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, hneď ako prijmeme vaše údaje, podnikneme primerané kroky na zachovanie bezpečnosti takýchto údajov.

6. Obmedzenie používania

Pokiaľ sa písomne nedohodneme inak, máte prístup na Webovú stránku iba pre vaše osobné použitie. Firmy, skupiny, organizácie a podniky majú zakázané registrovať sa ako členovia. Máte oprávnenie vytlačiť si kópiu akýchkoľvek informácií obsiahnutých na Webovej stránke pre osobné použitie, pokiaľ nie je tlač výslovne zakázaná.

7. Priamy marketing

Výslovne súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže používať a zverejňovať osobné údaje, ktoré o vás zhromažďuje, na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo namietať proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

8. Komunikácia

Spoločnosť si vyhradzuje právo zasielať vám elektronickú poštu týkajúcu sa zmien alebo dodatkov k Službe alebo k akýmkoľvek produktom a službám spoločnosti a jej pridružených spoločností.

9. Reklamy

9.1 Výlučná zodpovednosť

Za obsah reklám (ak nejaké existujú) zobrazujúcich sa na Webovej stránke (vrátane hypertextových odkazov na vlastné webové stránky inzerentov) zodpovedá výlučne inzerent. Umiestňovanie takýchto reklám nepredstavuje odporúčanie ani súhlas Spoločnosti s produktmi alebo službami interentov. Každý inzerent nesie výlučnú zodpovednosť za všetky zobrazenia v súvislosti so svojou reklamou.

10. Práva duševného vlastníctva

Spoločnosti prislúchajú všetky práva, názvy a záujmy v súvislosti so Službou a Webovou stránkou a príslušné práva duševného vlastníctva a vyhradzuje si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené.

10.1 Autorské práva

Autorské práva na Službu a Webovú stránku (vrátane textu, grafiky, log, ikon, zvukových záznamov a softvéru) vlastní a licencuje Spoločnosť. Na iné účely alebo za iných podmienok, ako sú podmienky stanovené nižšie alebo v autorskom zákone z roku 1968 (the Copyright Act 1968, Cth) a podobných právnych predpisoch, ktoré sa uplatňujú vo vašej lokalite, s výnimkou prípadov výslovne povolených týmito Podmienkami používania, nesmiete v žiadnej forme alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov:

a) prispôsobovať, reprodukovať, ukladať, distribuovať, tlačiť, zobrazovať, vykonávať, publikovať, uverejňovať alebo vytvárať odvodené diela z ktorejkoľvek časti Služby alebo Webovej stránky; alebo
b) využívať na obchodné účely akékoľvek informácie, výrobky alebo služby získané z akejkoľvek časti Služby alebo Webovej stránky;

bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

10.2 Ochranné známky

Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky diela alebo zariadenia, ku ktorým je pripojený symbol ™ alebo ®, sú registrovaná ochranná známka. Ak použijete niektorú z ochranných známok, ktoré vlastní Spoločnosť, v súvislosti s našimi činnosťami, výrobkami alebo službami, musíte priložiť Vyhláseni o pridelení ochrannej známky Spoločnosti. Naše ochranné známky nesmiete použiť:

a) ako svoju vlastnú ochrannú známku alebo ako jej súčasť;
b) v súvislosti s činnosťami, výrobkami alebo službami, ktoré nie sú naše;
c) spôsobom, ktorý môže byť mätúci, zavádzajúci alebo klamlivý; alebo
d) spôsobom, ktorý znevažuje nás alebo naše informácie, výrobky alebo služby (vrátane, ale nie výlučne, Služby a Webovej stránky).

11. Odkazované webové stránky

11.1 Odkazy poskytované výlučne pre vaše pohodlie

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky („Odkazované webové stránky“). Tieto odkazy sa poskytujú iba pre vaše pohodlie a nemusia byť aktuálne ani aktualizované. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré súvisia s Odkazovanými webovými stránkami.

11.2 Odkazované webové stránky neslúžia ako podpora

Naše odkazy na Odkazované webové stránky by nemali byť chápané ako podpora, uznanie alebo odporúčanie Spoločnosti pre vlastníkov alebo prevádzkovateľov Odkazovaných webových stránok alebo informácií, grafiky, materiálov, výrobkov alebo služieb, na ktoré sa odkazuje alebo ktoré sa nachádzajú na Odkazovaných webových stránkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Pred použitím Odkazovanej webovej stránky vám odporúčame prečítať si podmienky jej používania a zásady ochrany osobných údajov.

12. Vyhlásenie o ochrane súkromia

Zaväzujeme sa dodržiavať podmienky nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza na Webovej stránke a ktoré môžeme z času na čas meniť a dopĺňať, aby sme dosiahli súlad s platnými zákonmi a našou činnosťou.

Výslovne súhlasíte s naším zhromažďovaním, spracovávaním a používaním vašich osobných údajov spôsobom a na účely uvedené v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo namietať proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nepredávame tretím stranám ani ich neposkytujeme tretím stranám na obchodné účely (pokiaľ tento obchodný účel nie je výslovne uvedený v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov). Osobné údaje poskytujeme našim poskytovateľom služieb tretích strán za okolností uvedených v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov a ďalším členom skupiny Dating Group, ktorí ponúkajú zoznamovacie služby v obdobiach a spôsobom, ktoré uvedené v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

13. Predaj Webovej stránky alebo Služieb

Výslovne súhlasíte s tým, že ak Spoločnosť predá Webovú stránku, Služby alebo svoje podnikanie (prípadne akúkoľvek ich časť) alebo ak dôjde k zmene vo vedení Spoločnosti, Spoločnosť môže zverejniť, prideliť alebo inak preniesť osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie a ďalšie informácie, ktoré prenášate na Webovej stránke alebo v Službých (vrátane fotografií a vášho verejného profilu) kupujúcemu alebo novému riadiacemu subjektu či jednotlivcovi na účely poskytovania Služieb a priameho marketingu pre vás.

Beriete na vedomie a výslovne súhlasíte s tým, že nový kupujúci, riadiaci subjekt alebo jednotlivec môže mať sídlo v inej krajine, ako je krajina vášho bydliska, a súhlasíte s prenosom osobných údajov do iných krajín, ako je krajina vášho bydliska.

14. Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

14.1 Práva spotrebiteľa podľa austrálskeho spotrebiteľského práva

Pokiaľ ide o jednotlivcov v austrálskej jurisdikcii, máte podľa austrálskeho spotrebiteľského práva (Australian Consumer Law, ACL) niekoľko práv a opravných prostriedkov.

14.2 Záruky za tovar a služby na osobné použitie a použitie v domácnosti

V austrálskej jurisdikcii, v prípade, keď dodávame tovar alebo služby bežne používané na osobnú alebo domácu spotrebu, nie sú spotrebiteľské záruky poskytované zo strany ACL žiadnym spôsobom obmedzené ani vylúčené.

14.3 Záruky za tovar a služby, ktoré nie sú určené na osobné použitie ani na použitie či spotrebu v domácnosti

V austrálskej jurisdikcii, v prípade, keď dodávame tovar alebo služby, ktoré nie sú určené na osobné či domáce použitie alebo na použitie či spotrebu v domácnosti, ale ktorých cena nepresahuje 40 000 $, sa záruky spotrebiteľov obmedzujú na:

a) v prípade tovaru:

i) výmena tovaru alebo dodanie rovnocenného tovaru;
ii) oprava tohto tovaru;
iii) platby za výmenu takéhoto tovaru alebo za získanie rovnocenného tovaru; alebo
iv) úhrada nákladov na opravu tovaru; a

b) v prípade služieb:

i) opätovné poskytnutie služby; alebo
ii) úhrada nákladov na opätovné poskytnutie služieb.

14.4 Vylúčenie záruky presnosti

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 neVyhlasujeme ani neručíme, že materiál alebo informácie poskytované prostredníctvom Služby alebo na Webovej stránke (vrátane členských profilov, rád, názorov, Vyhlásení alebo iných informácií zobrazených, nahraných alebo distribuovaných Spoločnosťou, členom alebo akoukoľvek inou osobou alebo subjektom) sú spoľahlivé, presné alebo úplné alebo že váš prístup k Službe alebo Webovej stránke bude neprerušovaný, včasný alebo bezpečný. Nezodpovedáme za žiadne straty, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek konania alebo spoliehania sa na informácie alebo materiál poskytnutý prostredníctvom Služby alebo Webovej stránky. Skôr ako začnete konať alebo sa spoliehate na akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré sa objavia na tejto Webovej stránke, mali by ste sa riadiť vlastným úsudkom. Beriete na vedomie, že akékoľvek spoliehanie sa na takýto materiál alebo informácie je na vaše vlastné riziko.

14.5 Vylúčenie záruky dostupnosti

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 nezaručujeme, že Služba alebo Webová stránka bude nepretržitá či bezchybná. Služba je distribuovaná „tak, ako je“. V dostupnosti Služby alebo Webovej stránky môžu nastávať oneskorenia, vynechávania a prerušenia. Ak to zákon umožňuje, beriete na vedomie, že Služba (a dostupnosť Webovej stránky) sa poskytuje bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

14.6 Vylúčenie implicitných záruk

V rozsahu povolenom zákonom a s výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 sa týmto vylučuje akákoľvek podmienka alebo záruka, ktorá by inak bola zahrnutá do týchto Podmienok používania. Ak právne predpisy vyžadujú určitú podmienku alebo záruku a tieto právne predpisy nám zakazujú vylúčiť alebo zmeniť platnosť, alebo našu zodpovednosť za určité podmienky alebo záruky, táto podmienka alebo záruka sa bude považovať za zahrnutú, ale naša zodpovednosť bude obmedzená len na nasledujúce porušenie podmienky alebo záruky:

a) ak sa porušenie týka tovaru:

i) výmena tovaru alebo dodanie rovnocenného tovaru;
ii) oprava tohto tovaru;
iii) platby za výmenu takéhoto tovaru alebo za získanie rovnocenného tovaru; alebo
iv) úhrada nákladov na opravu tovaru; a

b) ak sa porušenie týka služieb:

i) opätovné poskytnutie služby; alebo
ii) úhrada nákladov na opätovné poskytovanie služieb.

14.7 Vylúčenie zodpovednosti za stratu

Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré by mohli byť spôsobené (a to aj z nedbanlivosti), v priamej alebo nepriamej v súvislosti s vaším používaním Služby, Webovej stránky alebo Odkazovaných webových stránok, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za straty vyplývajúce z vášho používania alebo spoliehania sa na informácie obsiahnuté v Službe alebo Webovej stránke alebo tie, ku ktorým ste cez Službu či Web mali prístup. Aby sa predišlo pochybnostiam a aby nebola obmedzená všeobecná platnosť vyššie uvedeného:

a) Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, nedbalostné, náhodné, zvláštne alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s vaším používaním Služby alebo Webovej stránky alebo s akýmkoľvek oneskorením či nemožnosťou používať Službu alebo Webovú stránku, prípadne akékoľvek informácie, produkty a iné služby získané prostredníctvom Služby alebo Webovej stránky alebo inak vyplývajúce z používania Webovej stránky, či už na základe zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, objektívnej zodpovednosti alebo inak, a to i v prípade, že Spoločnosť bola upovedomená o možnosti vzniku takejto škody;
b) Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré poskytnete Službe alebo Webovej stránke, ani za použitie alebo zneužitie akýchkoľvek informácií alebo materiálov, ktoré poskytnete Službe alebo Webovej stránke prostredníctvom iných členov alebo používateľov;
c) Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za správanie ktoréhokoľvek člena alebo iného používateľa služby, vrátane akéhokoľvek konania, ktoré komukoľvek spôsobí fyzickú ujmu.

15. Osobitné upozornenia týkajúce sa online zoznamovania

15.1 Riziká

Beriete na vedomie, že pri online zoznamovaní existujú riziká vrátane, ale nie výlučne, nevedomého kontaktu s neplnoletými osobami alebo osobami konajúcimi pod falošnou zámienkou alebo s cieľom páchania trestnej činnosti. Súhlasíte s tým, že prijmete všetky potrebné opatrenia pri komunikácii alebo stretnutiach s ostatnými používateľmi, najmä ak sa rozhodnete stretnúť sa osobne. Okrem toho súhlasíte s tým, že si pred použitím služby prečítate naše bezpečnostné tipy na zoznamovanie online.

15.2 Vylúčenie záruky v súvislosti s totožnosťou členov

Beriete na vedomie, že overovanie používateľov na internete je mimoriadne zložité. Spoločnosť nemôže zaručiť a nezaručuje, že člen alebo používateľ služby je tým, za koho sa vydáva. Spoločnosť ďalej nemôže a nezaručuje, že profily členov sú spoľahlivé, presné alebo úplné. Preto musíte byť pri komunikácii s ostatnými členmi alebo používateľmi Služby či Webovej stránky opatrní.

16. Ukončenie

16.1 Platnosť dohody pre členov

Táto dohoda zostane v plnej platnosti a účinnosti po doby, kým ste členom Služby alebo keď inak používate Webovú stránku.

16.2 Ukončenie členstva z vašej strany

Svoje členstvo môžete ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu s okamžitou platnosťou počínajúc dňom, keď nám bude doručené vaše písomné oznámenie o ukončení. Oznámenie o ukončení môže byť doručené na adresu uvedenú v sekcii Kontaktujte nás na Webovej stránke, kde nájdete aj e‐mailovú adresu, na ktorú môžete oznámenie taktiež odoslať, alebo môže byť vykonané kliknutím na odkaz Deaktivovať členstvo v časti Webovej stránky pre členov. V dôsledku ukončenia vášho členstva nebudete mať nárok na vrátenie vašich členských poplatkov.

16.3 Osobitné právo na ukončenie pre niektorých obyvateľov USA

Ak v čase prihlásenia sa na predplatné členstva máte bydlisko v Arizone, Kalifornii, Connecticute, Illinois, Iowe, Minnesote, New Yorku, Severnej Karolíne, Ohiu alebo Wisconsine, potom sa na vás vzťahuje nasledujúce ustanovenie:

a) Túto dohodu môžete bez sankcie alebo záväzku vypovedať kedykoľvek do troch (3) pracovných dní od prihlásenia sa na odber platených služieb (Výpovedná lehota). Ak chcete túto Dohodu zrušiť, musíte nám doporučenou poštou poslať podpísané a datované oznámenie, v ktorom sa uvádza, že túto dohodu vypovedáte. Toto oznámenie zašlite na adresu: EuroCupid, Attn: Request Refund, P. O. Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrália. Ak pošlete alebo doručíte oznámenie o zrušení vašej dohody o predplatnom v rámci storno obdobia, spoločnosť vráti v stanovenej lehote všetky platby, ktoré ste uskutočnili a na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

Ak ste v čase prihlásenia sa na odber predplatného mali bydlisko v Kalifornii, Illinois, New Yorku alebo Ohiu, vzťahuje sa na vás nasledujúce ustanovenie:

b) V prípade, že zomriete pred koncom uplynutia obdobia vášho predplatného, platí nárok na vrátenie tej časti platby, ktorú ste zaplatili za predplatné, ktorá sa dá priradiť k obdobiu po vašej smrti. V prípade vážneho zdravotného postihnutia (keď nemôžete používať webovú stránku), ktoré nastane pred koncom predplateného obdobia, máte nárok na vrátenie tej sumy predplatného, ktorá sa vzťahuje na obdobie po vzniku postihnutia, a to oznámením spoločnosti na túto adresu: EuroCupid, Attn: Refund Request, P. O. Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrália.

16.4 Ukončenie vášho prístupu k Službe

Na základe nášho výlučného uváženia môžeme kedykoľvek zablokovať, ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k celej Službe alebo jej časti, a to bez predchádzajúceho upozornenia, a to z akéhokoľvek dôvodu, vrátane akejkoľvek podvodnej, hrubej alebo inak nezákonnej činnosti alebo v dôsledku toho, čo by inak mohlo ovplyvniť využívanie Služby ostatnými.

16.2 Ukončenie členstva z našej strany

Ak zistíme (podľa nášho výlučného uváženia), že ste porušili túto Dohodu, môžeme kedykoľvek s okamžitou platnosťou ukončiť vaše členstvo a prístup k Službe. Oznámenie o ukončení členstva bude doručené na poslednú e‐mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Všetky poplatky predplatného vzťahujúce sa na obdobie po ukončení členstva vám budú vrátené po odpočítaní akýchkoľvek vzniknutých nákladov alebo strát, ktoré Spoločnosti vznikli v súvislosti s vaším členstvom.

16.6 Deaktivácia pre nepoužívanie

Ak ste Službu nevyužívali nepretržite po dobu 6 mesiacov, môžeme deaktivovať váš účet, pokiaľ nemáte aktívne platené predplatné.

16.7 Ukončenie podľa nariadenia o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013

Táto časť sa vás týka iba vtedy, ak ste „spotrebiteľ“, ako je vymedzené v nariadení o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013 (ďalej len „nariadenia“) a máte bydlisko v Spojenom kráľovstve a službu ste nezačali využívať. V prípade, že sa nariadenia vzťahujú na tieto podmienky používania, môžete svoje členstvo ukončiť do štrnástich (14) dní od registrácie ako člena služby písomným oznámením. Službu môžete používať okamžite po registrácii za člena.

a) Ak ste začali naše služby používať počas 14‐dňovej výpovednej lehoty, vzťahuje sa na vás nariadenie o spotrebiteľských zmluvách z roku 2013 a ste považovaní za osobu, ktorá nás požiadala o poskytnutie našich služieb. V prípade, že ste nás požiadali o poskytnutie našich služieb, budeme od váš požadovať zaplatenie hodnoty služieb až do dňa, keď zrušíte svoje členstvo. Za začiatok používania služby sa považuje vykonanie niektorej z týchto akcií:

i) odoslanie správy inému členovi;
ii) prečítanie prijatej správy od iného člena;
iii) odoslanie správy „Prejaviť záujem“ inému členovi.

b) Ak ste nezačali naše služby používať počas 14‐dňovej výpovednej lehoty, vzťahuje sa na vás nariadenie o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013 a do 14 dní odo dňa doručenia vašej výpovede vám budú vrátené poplatky za členstvo, ktoré ste zaplatili.

16.8 Skončenie v zmysle smernice o právach spotrebiteľov 2011/83/EU (CRD)

Táto sekcia sa na vás vzťahuje, len ak ste „spotrebiteľ“ v zmysle smernice o právach spotrebiteľov 2011/83/EU („Nariadenia“), mate bydlisko v Európskej únii a službu ste nezačali používať. V prípade, že sa na tieto Podmienky vzťahujú Nariadenia, svoje členstvo môžete ukončiť do štrnástich (14) dní od registrácie členstva v Službe písomným oznámením. Službu môžete začať používať ihneď po zaregistrovaní členstva.

(a) Ak ste našu službu začali používať počas štrnásťdňovej (14) lehoty na zrušenie, ktorá vám bola poskytnutá v súlade so smernicou o právach spotrebiteľov 2011/83/EU, bude sa mať za to, že ste nás požiadali o poskytnutie služby. V prípade, že ste nás požiadali o poskytnutie služby, bude sa od vás vyžadovať, aby ste platili hodnotu služby až do okamihu, keď službu zrušíte. Predpokladá sa, že ste službu začali používať, ak ste vykonali niektorú z nasledujúcich činností:

(i) posielanie správ iným členom,
(ii) čítanie prijatých správ od iných členov,
(iii) odoslanie upozornenia na prejavený záujem iným členom.

(b) Ak ste našu službu nezačali používať počas štrnásťdňovej (14) lehoty na zrušenie, ktorá vám bola poskytnutá v súlade so smernicou o právach spotrebiteľov 2011/83/EU, do 14 dní od prijatia oznámenia o ukončení zmluvy vám budú vrátené všetky poplatky, ktoré ste zaplatili.

17. Odškodnenie

V rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že Spoločnosť, jej pridružené spoločnosti, právnické osoby, akcionárov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, agentov a zástupcov odškodníte, budete brániť ich nároky a chrániť ich pred akýmikoľvek nárokmi, stratou, škodám, daniam (vrátane DPH), zodpovednosti za škodu a/alebo nákladom (vrátane nákladov na právnu pomoc na základe plného odškodnenia), ktoré môžu vzniknúť Spoločnosti, jej pridruženým spoločnostiam, právnickým osobám, akcionárom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, agentom a zástupcom v súvislosti s:

a) porušením týchto podmienok vami;
b) neoprávneným použitím stránky, ktoré môže byť spojované s vami;
c) vaším porušením akéhokoľvek zákona; a
d) akýmkoľvek konaním alebo opomenutím, ktorého sa môžete dopustiť v súvislosti s touto stránkou.

Súhlasíte s tým, že budete plne spolupracovať pri obhajobe akéhokoľvek nároku. Vyhradzujeme si právo (ale nie sme povinní) prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad všetkými záležitosťami, ktoré by inak boli predmetom odškodnenia za predpokladu, že naďalej zodpovedáte za takýto nárok.

18. Všeobecné ustanovenia

18.1 Nedodržanie ustanovení

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nedodržanie týchto podmienok používania, ak je takéto zlyhanie spôsobené okolnosťami, ktoré sú mimo našu kontrolu.

18.2 Vylúčenie

zrieknutia sa práv

Ak sa pri nejakej príležitosti vzdáme akýchkoľvek práv, ktoré máme k dispozícii v súlade s týmito Podmienkami používania, neznamená to, že sa týchto práv automaticky zriekneme aj v iných prípadoch.

18.3 Oddeliteľnosť

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov tieto podmienky používania považujú za neplatné, nevynútiteľné alebo nezákonné, ostatné podmienky zostávajú v plnej platnosti.

18.4 Jazyk dohody

Jazykom tejto Dohody je angličtina. Ak Spoločnosť poskytla preklad anglickej verzie tejto dohody, súhlasíte s tým, že tento preklad je poskytnutý iba pre vaše pohodlie. V prípade rozporu medzi anglickou jazykovou verziou tejto dohody a prekladom bude rozhodujúca anglická jazyková verzia.

18.5 Zmeny

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky používania príležitostne meniť. Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť okamžite po oznámení na Webovej stránke. Vaše ďalšie používanie Webovej stránky po takomto oznámení bude predstavovať dohodu, v ktorej sa budete riadiť týmito Podmienkami používania v znení zmien a doplnení.

18.6 Postúpenie

Nesmiete postúpiť žiadne svoje práva vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti so Službou alebo Webovou stránkou žiadnej tretej strane. Spoločnosť má právo postúpiť akékoľvek alebo všetky svoje práva a povinnosti podľa tejto dohody alebo voči Službe akejkoľvek tretej strane. V prípade, že záväzky Spoločnosti vyplývajúce z tejto dohody preberá tretia strana, je Spoločnosť zbavená akejkoľvek zodpovednosti podľa tejto dohody.

18.7 Vylúčenie typov právneho vzťahu

Súhlasíte s tým, že v dôsledku tejto dohody alebo vášho používania služby či webovej stránky neexistuje medzi vami a Spoločnosťou žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký alebo agentúrny vzťah.

18.8 Rozhodné právo

a) Používatelia, ktorí sú občanmi niektorej z krajín Európskej únie, súhlasia, že táto Dohoda sa riadi platnými zákonmi Anglicka a Walesu, a súhlasia s tým, že sa budú podrobovať výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.
b) Používatelia, ktorí sú občanmi štátu, ktorý nie je v Európskej únii, súhlasia s tým, že táto Dohoda sa riadi zákonmi platnými v Queenslande v Austrálii a súhlasia s tým, že sa budú podrobovať výlučnej jurisdikcii týchto súdov.

19. Vymedzenie pojmov

V týchto podmienkach používania majú nasledujúce výrazy im zodpovedajúce významy:

Pod pojmom „Nárok“ sa rozumie vo vzťahu k osobe pohľadávka, žiadosť, opravný prostriedok, žaloba, ujma, škoda, strata, náklady, zodpovednosť, konanie, žaloba, právo podať žalobu, nárok na náhradu alebo odškodnenie, prípadne zodpovednosť, ktorá vznikla alebo má vzniknúť či byť získaná osobou alebo proti nej, bez ohľadu na spôsob vzniku a povahu zistenia, podmienenosti či času;

Pod pojmom „Komercializácia“ sa rozumie využívať, uvádzať na trh, propagovať, rozvíjať, integrovať, skúmať, predávať a vykonávať akúkoľvek inú činnosť za účelom zisku alebo odmeny;

Pod pojmom „Spoločnosť“ sa rozumie spoločnosť Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), ktorá je registrovaná v Novom Južnom Walese v Austrálii a zahŕňa všetky pridružené spoločnosti (ako je definované v zákone o spoločnostiach z roku 2001 (Corporations Act, Cth)) ku spoločnosti Cupid Media Pty Ltd

Pod pojmom „Dating Group“ sa rozumie spoločnosť SOL Holdings Limited (Číslo HE342740, Cyprus) a všetky jej pridružené subjekty, ktoré riadi a ktoré poskytujú zoznamovacie služby zákazníkom.

Pod pojmom „EÚ“ sa rozumie politická a hospodárska únia členských štátov so sídlom v Európe známa ako Európska únia;

Pod pojmom „Krajina EÚ“ sa rozumie každá krajina, ktorá je súčasným členom a zmluvnou stranou zmlúv EÚ a znamená krajiny: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko;

Pod pojmom „Osobné údaje“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby a zahŕňa osobné údaje osobitnej kategórie;

Pod pojmom „Platené služby“ sa rozumejú zariadenia a Služby sprístupnené členom platiacim na Webovej stránke platiacim poplatky, ktorí sú držiteľmi platného predplatného;

„Vyhlásením o ochrane osobných údajov“ sa označujú zásady ochrany osobných údajov Spoločnosti, ktoré sú dostupné na tejto Webovej stránke;

Pod pojmom „Služba“ sa rozumejú prostriedky sprístupnené členom prostredníctvom Webovej stránky;

„Osobné údaje osobitnej kategórie“ sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, váš register trestov, genetické a biometrické údaje s cieľom jednoznačne identifikovať fyzickú osobu, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa vášho sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie;

„Webová stránka“ znamená túto webovú stránku, ktorú vlastní a prevádzkuje Spoločnosť;

„Podmienky používania“ znamenajú tieto Podmienky používania v znení príležitostných zmien a doplnení Spoločnosťou, ktoré tvoria dohodu medzi vami a Spoločnosťou;

Pojmy „my“, „nás“, „nami“ a „náš“ označujú Spoločnosť.