EuroCupid Pokyny pre komunitu

EuroCupid sa môže pochváliť tým, že svojim členom poskytuje bezpečné prostredie na zoznamovanie cez internet. Od členov, ktorí využívajú naše služby, žiadame, aby si jeden druhého vážili a vzájomne sa rešpektovali.

Tieto Pokyny pre komunitu by ste si mali prečítať spoločne s našimi Podmienkami používania. Ak si všimnete, že niekto tieto pokyny, ihneď nám to nahláste. Dôsledky porušenia týchto pokynov sa líšia v závislosti od závažnosti situácie a predchádzajúceho správania danej osoby. Závažné porušenie Pokynov pre komunitu môže mať za následok trvalé zrušenie členského účtu a/alebo zákaz využívania našich služieb v budúcnosti.

Naše Pokyny pre komunitu sa vzťahujú na:

Obsah profilu a jeho použitie

Spôsobilosť

Ak sa chcete zaregistrovať a využívať naše služby, musíte mať najmenej 18 rokov.

Pravdivosť profilu

Žiadame členov, aby o sebe poskytovali pravdivé informácie. Nesmiete sa vydávať za inú osobu, uvádzať nepravdivý vek alebo rodinný stav, alebo vo svojom profile uvádzať informácie, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce.

Informácie v profile

Váš profil (vrátane vášho mena, nadpisu profilu a textu v ňom) nesmie obsahovať urážlivý, nenávistný, nemravný, ilegálny alebo inak nevhodný obsah. Váš profil nesmie obsahovať text propagujúci terorizmus, diskusie o politike, či text obhajujúci násilie alebo sebapoškodzovanie. Váš profil nesmie obsahovať žiadny obsah alebo odkazy, ktoré porušujú autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva inej osoby, ako sú napríklad hudba, filmy, videá, fotografie, obrázky, softvér, literárne diela a podobne.

Jedinečnosť profilu

Nesmiete si vytvárať viac ako jeden účet. Na každej z našich zoznamiek môžete mať len jeden jedinečný profil. Duplicitné účty budú zrušené.

Účel profilu

Profil musíte používať len na účely naozajstného zoznamovania a hľadania vzťahu. Profily, ktoré nie sú používané na zoznamovanie alebo hľadanie vzťahu, budú pozastavené a odstránené zo stránky. Vo svojom profile nemôžete žiadať o peniaze, darčeky alebo drahé predmety. Na našej stránke nepovoľujeme profily, ktoré sú používané na účely hľadania tzv. „sugar daddies“ alebo žiadajú o veno alebo čokoľvek podobné. V záujme dodržiavania právnych predpisov v určitých krajinách na niektorých našich webových stránkach nepovoľujeme profily, ktoré boli založené s cieľom nájsť si partnera na manželstvo.

Vlastníctvo profilu

Váš profil by ste mali používať len vy. Svoj členský účet nemôžete posunúť niekomu inému a tiež nesmiete predať prístup do svojho profilu.

Fotografie

Fotografie, ktoré si pridáte do profilu, musia byť fotografie vás a nesmú byť žiadnym spôsobom urážlivé.

Do svojho profilu nesmiete nahrávať fotografie, ktoré:

Porušenie ktorejkoľvek z týchto podmienok môže mať za následok zamietnutie vašej fotografie a v niektorých prípadoch aj zrušenie vášho členského účtu.

Komunikácia

Komunikácia so zákazníckou podporou

Pri komunikácií so zamestnancami našej zákazníckej podpory sa vyhnite urážkam, vyhrážkam, vulgarizmom, zastrašovaniu a rasovým útokom.

Ak budete slovne napádať našich zamestnancov, vyhradzujeme si právo na okamžité zrušenie vášho členského účtu.

Komunikácia s ostatnými členmi

Pri komunikácii s ostatnými členmi sa vyhnite urážlivému správaniu či vyhrážkam. Nie je povolené posielať nevyžiadané správy sexuálnej povahy, ani správy propagujúce terorizmus, násilie a sebapoškodzovanie. Nesmiete komunikovať s ostatnými s cieľom vyhľadávania sexuálnych služieb či obchodu s ľuďmi. Tiež je zakázané posielať nevyžiadanú poštu, správy propagujúce služby či produkty, alebo správy poskytujúce odkazy na externé webové stránky, a to vrátane propagovania iných špoločností, neziskových organizácií, politických strán alebo združení akéhokoľvek druhu.

Konverzácie, ktoré sa týkajú akejkoľvek nezákonnej činnosti, máme právo nahlásiť príslušnému orgánu.

Obťažovanie

Služby našich zoznamiek nesmiete využívať na akúkoľvek formu obťažovania alebo urážlivého správania vrátane, ale nie výlučne, distribúcie sexuálneho a/alebo rasistického, zastrašujúceho, vulgárneho, obscénneho, hanlivého či inak nevhodného materiálu akéhokoľvek druhu. Nesmiete opakovane kontaktovať niekoho, kto vás zablokoval, alebo kto sa vyjadril, že s vami už nechce komunikovať. Nesmiete vytvárať duplicitné účty ako prostriedok obťažovania iného člena.

Zákaz komunikácie s maloletými osobami

Všetci ľudia, ktorí sa zaregistrujú na našej zoznamke, musia mať minimálne 18 rokov. Naším cieľom je chrániť maloleté osoby.

Nesmiete nadväzovať konverzácie s maloletými osobami, a to najmä konverzácie sexuálnej povahy vrátane maloletých priateľov či rodinných príslušníkov dospelých, ktorí sú členmi tejto zoznamky. Na tejto webovej stránke nesmiete nikoho žiadať o to, aby vám sprostredkoval kontakt s maloletou osobou.

Nezákonnú alebo nevhodnú komunikáciu alebo správanie voči maloletej osobe nahlásime príslušnému orgánu.

Bezpečnosť účtu

Žiadame členov, aby svoj účet používali bezpečne a dodržiavali Pokyny pre komunitu. Tým bude zaistené bezpečné prostredie pre všetkych členov, ktorí nebudú zbytočne vystavení riziku nevyžiadanej pošty a nevhodného správania zo strany ostatných členov.

Posielanie peňazí

Nesmiete posielať peniaze, ani poskytovať údaje k svojmu bankovému účtu ľuďom, s ktorými ste sa zoznámili na našej zoznamke.

Ak vás niekto bude žiadať o poskytnutie údajov k vášmu bankovému účtu, ihneď nám túto osobu nahláste.

Reklama a propagácia

Zoznamku nesmiete používať na účely propagácie alebo reklamy a nesmiete na nej distribuovať materiály, v ktorých žiadate o finančnú podporu alebo tovar. Ak zistíme, že sa venujete takýmto aktivitám, váš účet okamžité zrušíme.

Zabezpečenie a prístup na stránku

Druhým osobám nesmiete prezrádzať svoje heslo, povoľovať prístup do vášho účtu prípadne robiť čokoľvek iné, čo by váš účet vystavilo riziku.

Nesmiete publikovať alebo distribuovať materiály, ktoré obsahujú vírusy alebo iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktorých účel je obmedzenie alebo zničenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru.

Do svojho účtu sa nemôžete prihlasovať pomocou automatických robotov.

Nečinné účty

Účty, ktoré nie sú využívané, pravidelne rušíme. Nezabudnite sa preto pravidelne prihlasovať, aby ste zaistili, že váš účet zostane aktívny a nebude zrušený.

Nahlásenie zneužitia alebo porušenia našich Pokynov pre komunitu

Porušenie našich Pokynov pre komunitu môžete nahlásiť vyplnením kontaktného formulára. Člena tiež môžete nahlásiť priamo v jeho profile alebo pri čítaní jeho správy. Ďalšie informácie o tom, ako nahlásiť zneužitie, nájdete v našom online Pomocníkovi.

Pri nahlasovaní iného člena nám, prosím, poskytnite čo najviac informácií.

Ďalšie informácie o tom, ako zostať v bezpečí

Ďalšie informácie o tom, ako sa bezpečne zoznamovať, nájdete tu: http://www.onlinedatingsafetytips.com.

Ďalšie informácie a podmienky nájdete v našich Podmienkach používania a Prehlásení o ochrane osobných údajov.